от Mordeth(9-04-2004)

рейтинг (20)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Здравейте отново.

Това е продължението на "Професионален майл сървър".
Ако сте изпълнили всичко това което съм написал в Част 1ва, значи е време за SMTP.

Here we go again...

11.4 smtp

Влизаме във файл /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run и добавяме следните редове:

#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/tcpserver -p -R -x /home/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb -u92 -g91 -v -c100 0 smtp rblsmtpd -r relays.ordb.org /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1

По този начин ние ще "извикваме" SMTP сървъра чрез "tcpserver-a". Малко допълнителни настройки според всички нужди:

-u : user id which will be used by qmail-smtpd
-g : group id which will be used by qmail-smtpd
-p : paranoid mode (check if the remote host in the DNS matches with the client address)
-R : don't try to get $TCPREMOTEINFO
-v : verbose
-c : number of simultaneous handled connections
0 : the ip address of the server (0 means allow connections to any local IP address)
smtp : the port used (here, defined in /etc/services but can be an integer)
rblsmtpd : this program blocks mail from RBL-listed sites (I use relays.ordb.org) and call a program (here qmail-smtpd)

Следват настройките на правата.
Моля изпълнете този ред в кознолата:

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run

Отворете файл следният файл - /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run.
Въведете следните редове в него:

#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t s100000 n20 /var/log/qmail/qmail-smtpd 2>&1

Сега, отново правата за този файл:

chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/log/run

pico /var/qmail/supervise/qmail-send/run
В този файл добавяме:

#!/bin/sh
exec env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin" \
qmail-start ./Maildir/

след това отново:
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/run

pico chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/run
Добавяме:
#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/setuidgid qmaill /usr/local/bin/multilog t s100000 n20 /var/log/qmail/qmail-send 2>&1

След това отново трябва да се погрижим за правата:
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/log
chmod 755 /var/qmail/supervise/qmail-send/log/run

Ако използвате дебиан можете да направите следното:
/var/qmail/bin/maildirmake /etc/skel/Maildir
Ефекта на тази команда е следния:
При създаване на нов потребител на системата в неговата домашна директория ще се създава dir-a "Maildir".

Най-накрая създаваме стартов скрипт.
Местоположението на файла зависи според дистрибуцията.

За дебиан създаваме /etc/init.d/qmail.
Във него добавяме следните редове:

#!/bin/sh

case "$1" in
start)
echo -n "Starting qmail: svscan"
if cd /var/qmail/supervise; then
env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin" svscan &
echo $! > /var/run/svscan.pid
fi
echo "."
;;
stop)
echo -n "Stopping qmail: svscan"
kill `cat /var/run/svscan.pid`
echo -n " qmail"
svc -dx /var/qmail/supervise/*
echo -n " logging"
svc -dx /var/qmail/supervise/*/log
echo "."
;;
stat)
cd /var/qmail/supervise
svstat * */log
;;
doqueue|alrm)
echo "Sending ALRM signal to qmail-send."
svc -a /var/qmail/supervise/qmail-send
;;
queue)
qmail-qstat
qmail-qread
;;
reload|hup)
echo "Sending HUP signal to qmail-send."
svc -h /var/qmail/supervise/qmail-send
echo "Sending HUP signal to qmail-pop3d."
svc -h /var/qmail/supervise/qmail-pop3d
;;
pause)
echo "Pausing qmail-send"
svc -p /var/qmail/supervise/qmail-send
echo "Pausing qmail-smtpd"
svc -p /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
echo "Pausing qmail-pop3d"
svc -p /var/qmail/supervise/qmail-pop3d
;;
cont)
echo "Continuing qmail-send"
svc -c /var/qmail/supervise/qmail-send
echo "Continuing qmail-smtpd"
svc -c /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
echo "Continuing qmail-pop3d"
svc -c /var/qmail/supervise/qmail-pop3d
;;
restart)
echo "Restarting qmail:"
echo "* Stopping qmail-smtpd."
svc -d /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
echo "* Sending qmail-send SIGTERM and restarting."
svc -t /var/qmail/supervise/qmail-send
echo "* Restarting qmail-smtpd."
svc -u /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
echo "* Sending qmail-pop3d SIGTERM and restarting."
svc -t /var/qmail/supervise/qmail-pop3d
;;
cdb)
tcprules /home/vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb /home/vpopmail/etc/tcp.smtp.tmp > /home/vpopmail/etc/inc_deps

След това опитайте отново!

Ако пък получите qmailadmin.o(.text+0xc6): In function `main':
/package/qmailadmin-1.0.6/qmailadmin.c:240: undefined reference to `vclose'
qmailadmin.o(.text+0x17b):/package/qmailadmin-1.0.6/qmailadmin.c:199: undefined reference to `vget_assign'
qmailadmin.o(.text+0x1cd):/package/qmailadmin-1.0.6/qmailadmin.c:210: undefined reference to `vauth_user'

Проверете дали /home/vpopmail/etc/lib_deps съдържа :
-L/home/vpopmail/lib -lvpopmail -L/usr/include/mysql/ -lmysqlclient -lz

Сега е време да конфигурираме уеб сървъра (в моя случай apache).

Добавете следните редове в httpd.conf:


   ServerAdmin (емайл адрес на администратора)
   DocumentRoot /var/www
   ServerName субдомайн.домайн
   ErrorLog logs/qmailadmin.avence.info-error.log
   CustomLog logs/qmailadmin.avence.info-access.log combined
   
        AllowOverride AuthConfig Limit
        Options SymLinksIfOwnerMatch Includes
   
   ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
   ScriptAlias /global-cgi/ /usr/lib/cgi-bin/


За да работят картинктие на qmailadmina трябва да направите следните неща:
1)Предварително премахнете следният ред от httpd.confa:
Alias /images/ /usr/share/images/

2) изпълнете следнтие команди:
cd /var/www/images/ (в моя случай, дебиан).
mkdir qmailadmin
mv *.png qmailadmin/

Това ще е достатъчно.
За да тръгне qmailadmina е нужно да направите още едно нещо.
Отидете в директория /var/www/cgi-bin (в дебиан).
Там ще намерите един файл "qmailadmin". Преименувайте го на qmailadmin.cgi.

А ето как да направите това:
cd /var/www/cgi-bin/
mv qmailadmin qmailadmin.cgi

13. vQadmin

wget http://www.inter7.com/vqadmin/vqadmin-2.3.2.tar.gz
tar -zxvf vqadmin-2.3.2.tar.gz
cd vqadmin-2.3.2
./configure --enable-cgibindir=/var/www/cgi-bin
make
make install-strip


Добавете тези редове в httpd.conf-a.

   deny from all
   Options ExecCGI
   AllowOverride AuthConfig
   Order deny,allow


Ще се наложите да направите .htaccess файл в /var/www/cgi-bin/vqadmin/:

pico /var/www/cgi-bin/vqadmin/.htaccess
В него добавете:

AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache/vqadmin.passwd
AuthName vQadmin
require valid-user
satisfy any

chown www-data:www-data .htaccess #За RedHat потребителя и потребителската група ще е nobody/nogroup.
chmod 600 .htaccess
htpasswd -bc /etc/apache/vqadmin.passwd admin adminpass

14. Courier

wget http://unc.dl.sourceforge.net/sourceforge/courier/courier-imap-3.0.3.tar.bz2
tar -jxvf courier-imap-3.0.3.tar.bz2
cd courier-imap-3.0.3
export CFLAGS="-DHAVE_OPEN_SMTP_RELAY -DHAVE_VLOGAUTH"
./configure --prefix=/usr/local/courier-imap --disable-root-check --without-authpam --without-authldap --without-authpwd --without-authmysql --without-authpgsql --without-authshadow --without-authuserdb --without-authcustom --without-authcram --without-authdaemon --with-authvchkpw --with-ssl [ Quite long ]
make
make install
make install-configure
cp courier-imap.sysvinit /etc/init.d/courier-imap
chmod +x /etc/init.d/courier-imap
mkdir -p /var/lock/subsys/
Once the server is launched :
chown vpopmail:vchkpw /usr/local/courier-imap/share/imapd.pem

Ако получите следната грешка:
tlspasswordcache.c:9:25: openssl/ssl.h: No such file or directory
tlspasswordcache.c:10:25: openssl/err.h: No such file or directory
tlspasswordcache.c:11:26: openssl/rand.h: No such file or directory

Инсталирайте libssl. (apt-get install libssl-dev под Debian)

В случай, че възникнат някакви проблеми с vpopmail-ски библиотеки моля изпълнете следните команди:

echo "-I/home/vpopmail/include/" > /home/vpopmail/etc/inc_deps
echo "-L/home/vpopmail/lib -lvpopmail" > /home/vpopmail/etc/lib_deps

След инсталацията е необходимо да едитнем някои файлове.

В /usr/local/courier-imap/etc/imapd трябва да сменим редовете
TCPDOPTS / AUTHMODULES
с
TCPDOPTS="-nodnslookup -noidentlookup -user=vpopmail -group=vchkpw"
AUTHMODULES="authvchkpw"

Накрая, не забравяйте да смените този ред:
IMAPDSTART=NO на IMAPDSTART=YES.

Този файл също трябва да бъде едитнат:
/usr/local/courier-imap/etc/imapd.cnf .

В него сложете:
[...]
[ req_dn ]
C=FR
ST=PA
L=Paris
O=Courier Mail Server
OU=Automatically-generated IMAP SSL key
CN=vladimir.avence.info
emailAddress=tech@avenceprod.com
[...]

За поп3:
едитваме /usr/local/courier-imap/etc/pop3d-ssl:
POP3DSSLSTART=YES

За да стартираме сървъра (под дебиан)
изпълняваме следната команда:

/etc/init.d/courier-imap start #Първият път това може да отнеме известно време! Не се шашкайте ;-)

След тази команда има вероятност да срещнете тези редове:
Dec 23 13:01:59 nw-tel2-mail-2 imapd: couriertls: /usr/local/courier-imap/var/couriersslcache: Permission denied
Dec 23 13:01:59 nw-tel2-mail-2 imapd: couriertls: /usr/local/courier-imap/share/imapd.pem: error:0200100D:system library:fopen:Permission denied

Това се оправя, чрез:
chown vpopmail:vchkpw /usr/local/courier-imap/var/
chown vpopmail:vchkpw /usr/local/courier-imap/share/imapd.pem
chown vpopmail:vchkpw /usr/local/courier-imap/share/pop3d.pem

15. IMAP Proxy  

wget http://freshmeat.net/redir/imapproxy/35569/url_tgz/up-imapproxy-1.2.1.tar.gz
tar -zxvf up-imapproxy-1.2.1.tar.gz
cd up-imapproxy-1.2.1
./configure
make
make install
make install-conf
make install-init

За да компилирате IMAP Proxy са ви необходими lib ncurses 5 dev. Ако се опитате да стартирате проксито и то ви даде следните грешки:
/etc/init.d/imapproxy: line 1: /bin/basename: No such file or directory
: Starting IMAP proxy server.
Моля едитнете /etc/init.d/imapproxy и сменете ред 58 (Pgm=`/bin/basename $0`) с Pgm=`/usr/bin/basename $0` (Това не е задължително под дебиан.)
Едитнете /etc/imapproxy.conf, за да адаптирате всичките си конфигурационни файлоиве към системата. В повечето случай е необходимо да смените само тези редове:
server_hostname zion.ma3x.org #сменете това с вашият хост
proc_groupname nobody Под debian, е "nogroup"
listen_port 144 Ако това прокси работи на съшия сървър кадето е имап-а , сменете този порт (например не 143) иначе прокси-то няма да работи!

16. Squirrelmail

wget http://twtelecom.dl.sourceforge.net/sourceforge/squirrelmail/squirrelmail-1.4.2.tar.gz
tar xzvf squirrelmail-1.4.2.tar.gz
cd squirrelmail-1.4.2
mkdir attachments
chown -R www-data data attachments
chmod go-w data attachments
chgrp www-data data attachments
cd config
./conf.pl

След всичко това, добавете подобни редове в httpd.conf-a си:
VirtualHost ип/хост>
  ServerAdmin емайл-на админа
  DocumentRoot /var/www/webmail.avence.info
  ServerName webmail.ma3x.org
  ServerAlias mail.ma3x.org
  ErrorLog logs/webmail.avence.info-error.log
  CustomLog logs/webmail.avence.info-access.log combined


Ако сте направили всичко правилно не би трябвало да имате проблеми. Можете да изпробвате майл-а чрез http://webmail.XXX.XXX

17. Isoqlog

wget http://www.enderunix.org/isoqlog/isoqlog-2.1.1.tar.gz
tar -zxvf isoqlog-2.1.1.tar.gz
cd isoqlog-2.1.1
./configure
make
make install
ln -s /var/qmail/control/rcpthosts /usr/local/etc/isoqlog.domains
mkdir -p /var/www/qmail-stats/isoqlog

Така горе долу трябва да ви изглежда: /usr/local/etc/isoqlog.conf

logtype = "qmail-multilog"
logstore = "/var/log/qmail/qmail-send"
domainsfile = "/usr/local/etc/isoqlog.domains"
outputdir = "/var/www/qmail-stats/isoqlog"
htmldir = "/usr/local/share/isoqlog/htmltemp"
langfile = "/usr/local/share/isoqlog/lang/french"
hostname = "vladimir.avence.info" #Сменете този хост с вашият.

maxsender = 100
maxreceiver = 100
maxtotal = 100

maxbyte = 100

В кронтабът добавете следният ред:
58 * * * * /usr/local/bin/isoqlog 1>/dev/null 2>/dev/null

Е, това беше. Надявам се да съм помогнал максимално.

Ето официалните линкове на оказаните приложения в тази статия:

qmailadmin - http://inter7.com/qmailadmin/
Vqadmin - http://inter7.com/vqadmin.html
courier-imap - http://www.inter7.com/courierimap/
IMAP Proxy - http://freshmeat.net/projects/imapproxy/
squirrelmail - http://www.squirrelmail.org/
IsoqLog - http://www.enderunix.org/isoqlog/


<< Slackware for dummies | Професионален пощенски сървър (Част 1) >>