Датa: [21-10-2019]
Автор: Петър Нелков, Христо Петев
Подържа се от: Петър Нелков, Христо Петев

Предложеният проект представлява модел на Web базирана  система за дистанционно обучение, предназначена за висшите училища. Целта на проекта е да осигури ефективно и качествено дистанционно обучение в интернет и интранет среда.  
Тази интерактивна  форма на обучение предоставя редица предимства като: индивидуално темпо на работа; подготовка в домашна обстановка и удобно време; възможност за студенти от отдалечени населени места и за такива в неравностойно положение; спестяване на време и средства; възможност за 24-часов достъп до учебни материали, ресурси, документация и до подбрани интернет ресурси и библиография.
В основата на системата е учебния модул - малък, като размер източник на информация, благодарение на който една свързана логическа последователност от такива модули, може да осигури плавно и удобно представяне на даден учебен материал. В системата учебния модул е най-малката единица по отношение на учебния материал. Структурата на информацията е изградена на базата на модули, като всеки модул сам трябва да оставя впечатлението за нещо обобщено и завършено.
Без значение дали информацията ще е на web страница или диск, важно е единствено структурата на информацията и начина, по който тя ще бъде поднесена на учащите се, за да бъде усвоена по най-добрия начин. По тази причина учебните модули могат да бъдат предварително подготвени файлове или да бъдат изградени с помощта на съветника за създаване на учебни модули. Понеже навлизането на новите технологии все още не е така широко застъпено във всички сфери и области, някои от преподавателите нямат нужните умения, за да създадат атрактивен учебен модул, в който има нужните анимации и графични файлове. По тази причина (този начин за създаване на учебни модули е по-лесен и отнема по-малко време) те могат да използват „съветника за създаване на учебни модули”. Това е специален скрипт, при който стъпка по стъпка потребителя може да създаде учебен модул. Процеса на създаването не е сложен и не се изискват специални компютърни умения. Към учебния модул могат да бъдат добавени и графични файлове, което увеличава възможностите на автора.  По-подробно ще се запознаем със съветника за създаване на учебни модули по-късно.
Замисълът на системата е да предостави възможност за разпознаване на 5 типа потребители, като всеки тип потребител може да изпълнява различни функции.
Така например първият тип потребители са администраторите (administrator), в случая той е един. Неговите функции са да регистрира преподаватели и обучаеми, както чрез интерфейса на системата, така и чрез директно въвеждане в базата данни. Администраторът също така определя курсовете, които ще се водят в системата, съответно преподавателите, които ще ги водят и студентите, които ще се обучават в съответния курс. Друга основна функция на администратора е да въвежда новини, които ще са достъпни до всички потребители на системата, свързани с обучението и учебния процес. Той определя дисциплините, които ще се преподават в системата, както и това кой преподавател кои дисциплини ще преподава. Така всеки преподавател ще има достъп само до тези дисциплини, за които администратора го е регистрирал. Аналогично стои въпроса и с групите обучаеми. Всеки обучаем ще получава информация за групите и курсовете, за които администратора го е регистрирал. Всичко това се извършва чрез интерфейса на системата.  
Другият тип потребители са обикновени преподаватели (author). Тяхната роля в системата е да създават учебни модули и тестове. Всеки такъв преподавател получава достъп за въвеждане на учебни модули само за дисциплионите, за които го е регистрирал администратора. Така преподавателят ще въвежда учебни модули и тестове, като всеки тест може да се отнася само за дадена тема от дадена дисциплина. Този тип преподаватели могат да видят наличните курсове, водени в системата, както и групите към тях, но нищо повече. Те нямат право да водят курсове или да са ръководители на група, а само въвеждат учебни материали и обогатяват учебния фонд.
Следващият тип преподаватели са ръководителите на курсове (leader_course). Такъв тип преподаватели имат всички функции и възможности както обикновения тип преподаватели, но и някои допълнителни. Те определят какъв да бъде учебния материал, които трябва да се усвои от студентите. В зависимост от това, за кои курсове администраторът е упълномощил дадения ръководител, то последният получава права по ръководство само до тези курсове. Всички учебни модули и тестове, въведени в системата образуват учебна „банка”. Ръководителят на курсове има достъп само до учебните модули и тестове от дисциплините, за които той е регистриран. Така той генерира един курс на базата на вече въведени учебни модули от други преподаватели. Разбира се той може и сам да въвежда учебни модули. Освен учебни модули той  определя и тестовете, които трябва да решат обучаемите. За всеки учебен модул, ръководителят на курс определя крайна дата за научаване, а за теста - дата на провеждане. Но освен всичко друго той определя и графика на групата, т.е.  какви събития свързани с обучението предстоят по дати. Като например среща в чата (това е специализиран чат в системата), on-line дискусия във форума на системата или други мероприятия определени от него.  Ръководителят на курса получава информация за всеки обучаем в дадената група, както и текущите оценки получени от тестовете. Освен оценките получени от тестовете, ръководителят може да въвежда оценки на базата на дадена дискусия в форума или чата или просто да въведе оценка от контролна или курсова работа, изпратена по специализираната електронна поща на системата. Ръководителят може да изпраща съобщения до дадена група, свързани с мероприятията на групата, както и да следи за статистики за броя въведени учебни модули от него, броя тестове, групи или отличници, на които той е ръководител.
Друг тип потребители са обучаемите (student). Те получават достъп само до курсовете и групите, за които администратора ги е регистрирал. Всеки обучаем е регистриран в дадена група, като всяка група се обучава по определен курс, който има опреден ръководител. Обучаемият има график, сформиран от ръководителя, който трябва да спазва и да участва активно в занятията на групата. В  дата, определена от ръководителя, той трябва да реши даден тест или да участва в дадено мероприятие, което се отнася за цялата група. Ако например на дадена дата има насрочен тест и обучаемия не попълни теста то системата поставя автоматично слаба оценка. Това е с цел улесняване на ръководителя. Обучаемия може да следи оценките си поставени при решаване на тестове или въвеждане от ръководителя на базата на някакво изпитване.            
Последният тип потребители са гостите (anonymous). Те имат възможност да видят наличните курсове, водени в системата, дисциплините предлагани в нея и обучаващите структури ( катедри). При желание и при спазване на съответните изисквания могат да се запишат за обучение и регистрират при администратора. Също така те имат възможност да посетят библиотеката и нейният фонд  в системата и да използват учебни материали и пособия, въведени от преподавателите. Друга възможност, която им се предоставя е да видят статистики за броя на въведените учебни модули, тестове, дисциплини, курсове, преподаватели и обучаеми, както и да участват с мнения и изказвания във форума, но само ако създателят на темата е разрешил тя да е достъпна за всички потребители.
Една от възможностите на системата е осигуряване на  комуникация между потребителите. За целта системата разполага със специализирана вътрешна електронна поща, която отделните потребители могат да използват. Към всяко писмо може да се прикрепва само един файл. Друга възможност за комуникация е чата. Всяка група с нейния ръководител може да води разговор в отделен “chat room”  /чат стая/. Преди да се влезе в чата дадения потребител трябва да въведе потребителското име, парола и код на курса в който той се обучава или преподава. Друга възможност за комуникация е чрез изпращане на кратки съобщения от ръководител до дадена група. Системата предоставя и още една възможност за комуникация между потребителите, чрез форума. В него те могат да създават теми и да определят кои потребители да имат достъп да дадената тема. Така например даден ръководител ако иска да проведе дискусия той може да ограничи достъпът само до дадени потребители. Администраторът може да изтрива или въвежда всички теми или категории в форума. Той контролира всички процеси в системата.    

сваляне: http://www.pv-ma.bg/e-school/boxdesign/download/e-school.rar
официална страница: http://www.pv-ma.bg/e-school
картинки: http://http://www.pv-ma.bg/e-school/boxdesign/download/presentation_long.rar

Лиценз: GPL

<<SMBindex( вер. 2.04) | IAAC( вер. 1.10)>>