Покажи Публикации - jet
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 149
1  Хардуер за Линукс / Сървъри / Re: Проблем при инсталиране на CentOS -: Jun 14, 2021, 22:13
Арч е ташак ОС за сървъри.
2  Хардуер за Линукс / Сървъри / Re: Проблем при инсталиране на CentOS -: Jun 13, 2021, 00:10
Пробвай и с някой "жив" диск и виж дали твърдия ти диск се разпознава, може и хард диска ти да е дал фира.
Някакви "РАИД" конфигурации активирал ли си от БИОС-а? А и не казваш машината да не е с UEFI.
Не казваш и преди тази машина дали е работила (пък макар и с Боза-10) или е току що направи си сам.
А и някоя снимка може да помогне.
3  Програмиране / Общ форум / Re: От PDF в "машинно четим" формат -: Jun 02, 2021, 03:26
Код:
първо изтрих първите 1533 реда
после изтрих последните 3489 реда

#MySQL разделям двете колони текст в две полета
create database test;
use test;
create table text (col1 char(45), col2 char(45));
load data local infile 'download.txt' into table text (@row) set col1 = substr(@row,1,45), col2= substr(@row,45,45);

select col1 from text into outfile '/tmp/outtext1.txt' LINES TERMINATED BY '\n' ;
select col2 from text into outfile '/tmp/outtext2.txt' LINES TERMINATED BY '\n' ;

#bash сглобявам двете колони в една
cat outtext1.txt outtext2.txt > outtext.txt

#малко форматиране и чистене
sed -i 's//g' outtext.txt

sed -z 's/    /@/g; s/   /@/g; s/\n//g; s/@/\n/g ' outtext.txt > new.txt
sed  's/^[ \t]*//' -i new.txt
sed -r '/^\s*$/d' -i new.txt

може и някак да се замени

" м — "   с   "|м|"
" ж — "   с   "|ж|"
" ф — "   с   "|ф|"

и ще стане:

Азалйев|ф|разновидност на Азълов.Ламбух (Ивайловградско).
Алонзо|м|исп. Alonso. Алонзов ф.Пловдив.
Анатолия|ж|женска форма от Ана­  толи. Рядко.

за да стане файла с 3 полета с разделител |, ама този символ първо трябва да се зачисти от файла, че го има из текста


Има много дефекти, ама някой по-майстор на регулярните изрази може да го направи по-добре
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Ubuntu 20.04 изчезващи файлове и папки от home директорият -: Jun 01, 2021, 16:05
Добре, че ме открехна, сега всяка сутрин като стана ще пиша драйвери, а през уикенда (щото имам повече време) да пиша операционни системи.

5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Ubuntu 20.04 изчезващи файлове и папки от home директорият -: Jun 01, 2021, 03:29
Спеца:
https://medium.com/nerd-for-tech/linus-torvalds-c-is-really-a-terrible-language-2248b839bee3

Допотопния език С++ става само за гърмящи програми. Управлението на паметта и събирането на боклука (проблеми от 90-те) отдавна са решени в езиците от по-високо ниво (които ти си изброил). С++  е едно ниво над асемблера за сортиране на масиви (то затова и ти качваш целия файл в паметта - ако му подадеш файл от НАП лийкс - ще трябва да искаш от тате пари за още RAM). А операционните системи който са писани на негово подобие се казват Уиндоус.
6  съобщения и събития / Предстоящи събития / Re: Bulgaria Web Summit, April 9 - 10 2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria -: May 29, 2021, 20:12
Тоя си рекламира онлайн казина и къщи, трябва да си заминава.
7  Програмиране / Общ форум / Re: От PDF в "машинно четим" формат -: May 27, 2021, 15:59
Пробвах:
https://www.onlineocr.net/
Виж как изглежда в текст:

Код:
При същите условия се схваща като умалително и окончанието -ча,
нещо повече — то съдържа по-силна умалителност от -ка (Дана — Данка —
Данча, Дена — Денка — Денча, Йона — Йонка — Йонча, Лена — Ленка —
Ленча, Мира — Мирка — Мирча).
От имената на -ия формите с -ийка са винаги умалителни (Марийка,
Севастийка, Сийка, Софийка, Софранийка, Спасийка), но тяхната умали­
телност намалява, когато стоят в опозиция с мъжко име на -ия (Драгийка,
Илийка), а от много женски имена на -ия изобщо не се срещат умалителни
форми.
От имената на -ая, -ея, -оя се образуват умалителни на -айка, -ейка,
-ойка (Доротейка, Драгайка, Зойка, Малейка), като и тук опозицията с
мъжко име намалява или напълно изключва умалителността (Благойка,
Исайка, Койка, Радивойка).
М н о ж е с т в е н о ч и с л о . Както при мъжките имена, форми за
множествено число се употребяват малко. От имената на -а или -я множе­
ственото число окончава на -и или -ини (Марии, Пени, Радини, Цветани),
а от имената на -е или -и окончанието върви по типа на средния род (Лен-
чета, Лилита, Мичета).
ВИДОИЗМЕНЯНЕ НА ИМЕНАТА
Личните имена се изменят по форма и звуков състав много повече, от-
колкото другите думи в езика. Причините за това са различни — неправи­
лен изговор на самите току-що проговорили деца, израз на гальовност,
небрежен изговор, уподобяване по други имена, за разлика от други, близки
или еднакви по форма имена, добавяне на нови окончания и т. н.
При такива промени не се държи сметка за корена или значението на
основното име, нито се прави разлика между чуждите по произход и бъл­
гарските, славянските, които в много случаи напълно се десемантизират.
Колкото и различни да са промените на имената, все пак могат да се
посочат някои правила и закономерности.
1 ) И з п у щ а н е н а н а ч а л н и с р и ч к и . Когато началните
една, две, дори три срички са без ударение, те могат да отпаднат и съкрате­
ното име започва с ударената сричка, към която обикновено се прибавя
ново окончание: Невена — Вена, Драгана, Гергана — Гана, Костадин,
Господин — Диньо, Дино, Неделчо — Делчо, Параскева — Кева, Ра-
душ — Душко, Тодора — Дора и т. н.
2) И з п у щ а н е на к р а й н и с р и ч к и . От основното име
се взема само първата сричка, независимо дали е под ударение, или без-
ударна. Към нея може да се запази една или две съгласни от изпуснатата
част на името и тогава идва новото окончание: Веселина — Веса, Гълъбина —
Гъла, Лазар — Лазо, Лако, Лальо, Лашо, Мария — Мара, Мата, Маца,
Надежда — Надя, Неделчо, Недялко — Недьо, Недко, Берислав, Бери-
мир — Беро, Алдомир — Алдьо и т. н.
3) Д в о й н о в ъ н ш н о и з п у щ а н е . От някои по-дълги имена
се взема само една или две вътрешни срички, а началните и крайните от­
падат: Анастасия — Наета, Атанас, Анастас — Тако, Танчо,* Ташо.
4) И з п у щ а н е н а в ъ т р е ш н и с р и ч к и и л и з в у к о в е .
Изоставят се част от вътрешните срички или звукове на основното име:
Петкана, Петрана — Пена, Пенка, Величко — Вичо, Захари — Заре, Цве-
22

Код:
Просвиров ф — or диал. *просвира ’об­
редно хлебче, просфора’.
Просенйков ф — от просенйк ’царевичен
хляб’. Пловдив.
Просенйчков ф — от диал. *просенйчко
’който яде просенйк’; вж. Просеников.
Лясковец, 1893, Русе.
Просешки ф — от просяк (били много
бедни). Бела Слатина.
Просййски ф — от просия (дядото бил
заможен, имал доста овце, но обичал да
проси). Берковица.
Просков ф. Кюстендил.
Просото пр — (може би „газел из просото“).
Кюстендил, 1857.
Простаков ф — от прякор Простака. Раз­
град.
Проститутка ж — от проститутка.
Според съобщение от трета ръка: бащата бил
работник във Франция, дето имал приятелка,
която другарите му наричали „прости­
тутка“; от нея запазил добри спомени и
когато се върнал, оженил се и станал баща,
кръстил така дъщеря си. Единичен случай,
Пернишко.
Простов ф — навярно руско име. Бур­
гас, 1950.
Просяк пр — от просяк; срв. Просешки,
Просийски. Ярловци (Пиротско), 1845.
Прота ж — отгр T
cp
a>
xY
j ’първа’. Тетевен.
Протагеров ф — от Протогеров с преход
на предударното о в а. Русе, 1900.
Протасий м — гр. Ilpoxaotog, лат. Рго-
tasius — име на календарски светия. Вар­
на, р. 1896. Сопот, 1935. Протасиев ф.
Протич ф — от гр. лрФтос 'пръв, първе­
нец’. Търново, 1822, Велес, 1873, Кюстен­
дил, 1893, Кратово, 1942.
Проткин и Проткински ф — фонетична
форма на Продкин, Продкински.
Протогеров и Протогерски ф — от остар.
протогер ’селски глашатай* (гр. пршгбуерод).
Охрид, 1905, Пещера, Кюстендил.
Протопопов ф — от протопоп ’глав ен
свещеник’. Хасково, 1893, Казанлък, Кар-
ло во.
Протохрйстов и Протохрйстев ф — от
прото Христо (Христьо) = първият Христо
или Христьо Първенецът. Пловдив.
Профил м — от Профир с дисимилация
на второто р. Профилов ф. Варна.
Профир м — от Порфир с метатеза на
ор в ро. Стара Загора, 1900, Петелово,
Пчеларово (Кърджалийско). Профиров ф.
Стара Загора, 1б93, Петелово, Пчеларово,
Смолян, Станке Димитров, Пирот, Варна,
Банкя.
Профирка ж — женска форма от Профир.
Прохар м — от Прохор с преход на неу-
дареното о в а. Прохаров ф. Самоковско.
Прохасков ф — чешко име, от prochazka
'разходка*.
Прохор м — гр. Пр6%ород ’който е пред-
хор, ръководител на хор’ — име на кален­
дарски светия. Прохоров ф.
Проценков ф — руско име (бащата русин)..
Разград, 1966.
Прочко м — видоизменено от Продан,
Прохор или друго подобно име. Прочков-
ф. Варна.
Прошко м — умалит. ог Прошо. Прош-
ков ф.
Прошо м — видоизменено от Продан иди­
от Прохор; срв. Пошо. Прошев ф.
Проя ж — женска форма срещу Пройо.
Лозенградско, 1920.
Прудхин и Пруткин ф.
Пруктович ф.
Прусаров ф — може би вм. *Просаров;
срв. Просаджиев. Горна Оряховица.
Прусев ф — може би грешка вм. Крусев.
Горна Оряховица, 1882.
Прусййски ф — нарочно видоизменено от
Просийски. Берковица.
Прухтович ф. Пловдив, Свищов.
Пръвка ж — умалит. от Първа. Берко­
вица, Врачеш (Ботевградско). Пръвкин и
Пръвкински ф. Лехчево (Михайловград­
ско).
Пръвул м — вм. Първул. Тетевен, 1648.
Пръвчо м — умалит. от Първи. Стара
Загора, 1884, Пирне (Айтоско), Карнобат,.
Пръвчев ф. Карнобат.
Пръдлаков ф — от прякор П ръдлак. Каб­
лешково (Поморийско).
Пръдлев ф — от прякор П ръдльо. Гру-
довско. Пръдльовци род в Етрополе.
Пръдлеков ф — от Пръдлев с вмъкнато
е к . Котел.
Пръжката пр — от пръж ка ’сръдлив.
човек’. Луковит.
Пръков ф. Велинград, Разложко.
Пръмов ф — може би видоизменено от
Примов (?) Войнягово (Карловско), Ка­
занлък.
Пръндачки и Пръндашки ф — може би
от диал. пръндавица ’гъба прахутка*.
Самоковско.
Прънчов ф — видоизменено от Брънчов
или от Пръвчев Згориград (Врачанско).
Пръстенчевф — отпръстенче. Етрополе,
Варна.
Прътев ф — от прът (висок и тънък като-
прът). Белица (Разложко), Благоевград.
Пръхчо м — от Пръвчо (Пръфчо) с пре­
ход на ф в х. Карнобат. Пр^ьхчев ф. Кар­
нобат, Айтос.
Пръцрагов ф. Рельово (Самоковско), Са­
моков, Карлово.
Пръче пр — от пръч (имал остра бра­
дичка, смърдял като пръч или нещо подоб­
но). Кюстендил, 1879. Пръчев ф. Калофер.
Пръшев ф — вм. Пършев. Стара Загора.
Пряков ф — от прякор П рекия или
нещо подобно. Русе.
409’
8  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 26, 2021, 15:34
[
Да съм написал някога нещо положително за фереджетата ?
Точно за това иде реч - опитвам се да ти обясня, че Алина е фердже.
9  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 25, 2021, 16:40
Тука не става дума за религиите на Путин, а на спец-а, ама нейсе. Знаем неговия афинитет към фереджетата.
10  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 25, 2021, 15:44
   Ааааааааа,Алина Кабаева е някак по-квалитетна ...
In 2002, Kabaeva practiced Islam.[6] In 2003, she expressed a wish to be baptized into Christianity.
Вече си падаме по фереджета от Узбекистан, ех а политиците имали двоен стандарт. За вожда може.

На Алина тати ти се смее
11  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 22, 2021, 15:13
С кревата ли?
12  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 20, 2021, 16:57
Аз бях танкист в кашишко поделение. На армейски жаргон му се вика кемаф (или кимаф). Някой тук знае ли откъде идва това?

Според Гугъл КИМАФ са някакви маслени филтри за двигатели на военни машини. Сигурно е олицетворение, че вечно си в масло. А и обикновено маслените филтри са най-отдолу на двигателя (откъм картера) по разбираеми причини.
13  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Започна се... -: May 18, 2021, 15:36
Уредената Германия има експортна икономика - без външни консуматори е загинала. Затова и правят свирки на китайците. Нямат газ и нефт - затова правят свирки на руснаците. Нямат армия - позна, свирки за американците. Вкараха арабелите, трябва да харчат, да плащат данъци и да бачкат работа дето швабите не щат, щото пенсионерите и пътищата са много. БГ няма имигранти и след 50 г.  ще има само[' ']родни мангали.
Меркел ги е загряла тези работи и без Сорос иначе ще последват Италия. Тръмп спря имиграцията за 5г. и сега ще трябва да удвоят темпото.

Спеца - забрави да попържиш Садик Кан за новия кметски мандат на Лондон, Херо, че се срещна с новия премиер, израелците че ядат ракети и бутат сгради, а американците, че правят военни учения.
Както и да похвалиш Радев за управлението на страната и китайците за кацането на Марс.
14  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 09, 2021, 17:55
Ан е бившата му, с която изкарва всяка година по една почивка (Мелинда се е съгласила с това от началото на брака им).
Же се води преводачка на фондацията:
https://blitz.bg/svyat/razkrikha-fatalnata-zhena-vinovna-za-razvoda-na-bil-i-melinda-geyts-snimki_news815845.html
15  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Разно извънтемие -: May 08, 2021, 18:05
Сега да видим кой още ще облажи: китайската маймунка Же или бившата Ан.
Страници: [1] 2 3 ... 149