Автор Тема: [РЕШЕН] Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu  (Прочетена 4255 пъти)

Ивайло ГЕОРГИЕВ

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 52
  • Профил
Дистрибуцията е Ubuntu 8.10, а видеокартата GeForce2 MX 100/200. Проблемът се състои в това че не мога да подкарам драйвъра й по никакъв начин. Начини по които съм опитвал:
1. Система -> Hardware Drivers - списъкът е празен, не ми показва никакви драйвъри

2.
Код:
#apt-get install module-assistant nvidia-kernel-common
#m-a prepare
#m-a auto-install nvidia

Резултат:
Installation of the nvidia-kernel-source source failed.  Ignoring this package. Maybe you need to add something to sources.list, maybe the contrib and non-free archives.   

3. С envy резултатът е аналогичен

4.
Код:
sudo apt-get install module-assistant pkg-config xorg-dev xserver-xorg-dev
m-a prepare
sudo killall gdm
sudo sh NVIDIA-96......run
Резултат: Unable to build the NVIDIA kernel module
За по-подробно ето какво има в /var/log/nvidia-installer.log

Код:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Wed Nov  5 10:13:09 2008
installer version: 1.0.7

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  no cc version check     : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 96.43.07.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.27-7-generi
   c/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'...
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc  KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.27-7-generic/build SUBDIRS=
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv modules
   test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
    echo; \
    echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
    echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
   sing."; \
    echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
   ."; \
    echo; \
    /bin/false)
   mkdir -p /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers
   ions ; rm -f /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_
   versions/*
   make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07
   -pkg1/usr/src/nv
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.nv.o
   .d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.2/include -D__KERNEL_
   _  -Iinclude  -I/usr/src/linux-headers-2.6.27-7-generic/arch/x86/include -in
   clude include/linux/autoconf.h -
   Iubuntu/include  -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-stric
   t-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -O2 -m32 -msoft
   -float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i
   586 -mtune=generic -ffreestanding -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-
   unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -Iinclude/asm-x86/mach-
   default -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-c
   alls -pg -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6107/N
   VIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wsw
   itch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar
   -Werror -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -
   D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"96.43.07\" -UDEBUG -U_DEBU
   G -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)"
   -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86
   -96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.
   o /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/bitops.h:17,
                    from include/linux/kernel.h:15,
                    from include/linux/sched.h:52,
                    from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:19,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/asm/bitops.h: In function ‘set_bit’:
   include/asm/bitops.h:60: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
   metic
   include/asm/bitops.h: In function ‘clear_bit’:
   include/asm/bitops.h:97: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
   metic
   In file included from include/linux/list.h:6,
                    from include/linux/preempt.h:11,
                    from include/linux/spinlock.h:50,
                    from include/linux/seqlock.h:29,
                    from include/linux/time.h:8,
                    from include/linux/timex.h:57,
                    from include/linux/sched.h:54,
                    from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:19,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
   include/linux/prefetch.h:57: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   In file included from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:19,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/sched.h: In function ‘object_is_on_stack’:
   include/linux/sched.h:1969: warning: pointer of type ‘void *’ used in ar
   ithmetic
   In file included from include/asm/dma-mapping.h:9,
                    from include/linux/dma-mapping.h:52,
                    from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
                    from include/asm/pci.h:94,
                    from include/linux/pci.h:983,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:85,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
   include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used
   in arithmetic
   In file included from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:106:27:
   error: asm/semaphore.h: No such file or directory
   In file included from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:108,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   In file included from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h: In fun
   ction ‘nv_execute_on_all_cpus’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:627: er
   ror: too many arguments to function ‘on_each_cpu’
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘__nv_setup_pat_entries’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:836: warning:
   comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘__nv_restore_pat_entries’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:862: warning:
   comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘nv_kern_cpu_callback’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1188: warning
   : comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1191: error:
   too many arguments to function ‘smp_call_function’
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1195: warning
   : comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1198: error:
   too many arguments to function ‘smp_call_function’
   make[3]: *** [/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.o
   ] Error 1
   make[2]: *** [_module_/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv] Error 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Error 1
   make: *** [module] Error 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.

Има ли някакъв начин въобще да инсталирам този драйвър под тази дистрибуция и ако има, моля помогнете? Сигурно 30 пъти съм го инсталирал без проблем под Debian, макар и най лесно да работеше със скрипта "sgfxi" на Sidux, но тук не става и не става. Предполагам проблемът е в някакъв модул в ядрото който не може да се компилира иначе серията драйвъри си е правилната - 96, а ядрото е 2.6.27-7-generic . Моля помогнете :(
« Последна редакция: Nov 07, 2008, 09:53 от Iv4o »
Активен

Acidtrance

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 65
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #1 -: Nov 05, 2008, 15:27 »
Ъъъъх, не разбрах само кой ДжиФорс ползваш. Както и да е.
Ще ти кажа как го правя аз и ми работи безпроблемно. Системи - Debian и Ubuntu. Много подобно на твоето, с малки разлики.

Аз съм с nVIDIA 7200 - GT (не помня целия модел), ползвам x86_64 архитектура на ядрото.
Обикновено при компилиране от пакет (начина, който ти препоръчвам), писка за версията на GCC! За това и не ползвам някой скрипт.

1) Дърпам http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/177.80/NVIDIA-Linux-x86_64-177.80-pkg2.run
2) apt-get install build-essential mdules-assistant
3) m-a prepare
4) apt-get install gcc-4.1
5) Изход от Хикса
5.1) rm /usr/bin/gcc && ln -s /usr/bin/gcc-4.1 /usr/bin/gcc
5.2) sh NVIDIA-Linux-x86_64-177.80-pkg2.run

С проблемите до тук! Единствено не съм могъл да компилирам драйвера с различна версия на ГъЦъЦъ, така че пробвай моя метод.
Дано съм бил полезен.
Успех!
Активен

Gaara

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 631
 • Distribution: Debian
 • Window Manager: E17
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #2 -: Nov 05, 2008, 15:49 »
Вместо тези триеници, защо да не се ползва update-alternatives?
Хубаво е нещата да се правят цивилизовано... стига варващина :-P

Edit: Грепни EE от /var/log/nvidia-installer.log и го покажи.
« Последна редакция: Nov 05, 2008, 17:09 от Gaara »
Активен

Last night, Darth Vader came down from planet Vulcan and told me that if you don't install Debian, he'd melt your brain.

Acidtrance

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 65
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #3 -: Nov 05, 2008, 16:04 »
Вместо тези триеници, защо да не се ползва update-alternatives?
Хубаво е нещата да се правят цивилизоване... стига варващина :-P

Edit: Грепни EE от /var/log/nvidia-installer.log и го покажи.

Така де...извинявам се :)  ;D [_]3
Активен

deltaplaner

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 104
 • Distribution: Debian GNU/Linux
 • Window Manager: KDE
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #4 -: Nov 05, 2008, 17:41 »
Може да се използва и CC променливата на средата за определяне на компилатора.
Код
GeSHi (Bash):
 1. CC="/usr/bin/gcc-4.1"; export CC
« Последна редакция: Nov 06, 2008, 17:59 от deltaplaner »
Активен

P4 2.66 GHz (533Mhz); 2x1GB DDR2 (533Mhz) RAM; GF 8600GT 256MB DDR3; SATA2 MAXTOR 80 GB HDD; SATA2 SEAGATE 320 GB HDD

nedpetko

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 445
 • Distribution: Debian GNU/Linux
 • Window Manager: KDE
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #5 -: Nov 05, 2008, 19:58 »
А има ли някой изобщо сигурен дали драйвера поддържа тази видео карта!
Справка:
http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/96.43.07/README/README.txt
Според мен там пише, че тази карта не се поддържа!
Активен

Debian amd64 squeeze/sid

Gaara

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 631
 • Distribution: Debian
 • Window Manager: E17
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #6 -: Nov 05, 2008, 22:12 »
Е точно там пише, че се поддържа (0x0110)!
Активен

Last night, Darth Vader came down from planet Vulcan and told me that if you don't install Debian, he'd melt your brain.

nedpetko

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 445
 • Distribution: Debian GNU/Linux
 • Window Manager: KDE
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #7 -: Nov 05, 2008, 22:22 »
Мда! Аз не съм прав!
Ама видях GForce2 и айде.
Цитат
GeForce2 MX 100/200                   0x0111
Как обаче разбирате това:
http://ubuntu-virginia.ubuntuforums.org/showthread.php?t=970237
« Последна редакция: Nov 05, 2008, 22:28 от nedpetko »
Активен

Debian amd64 squeeze/sid

Ивайло ГЕОРГИЕВ

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 52
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #8 -: Nov 06, 2008, 12:19 »
Ами след като инсталирах gcc-4.1, опитах се да инсталирам *.run файла, но ми излезе съобщение, че не може да открие cc компилатор и пак не става или
Код:
Unable to find the development tool `cc` in your path; please make sure
       that you have the package 'gcc' installed.  If gcc is installed on your
       system, then please check that `cc` is in your PATH.
. Бих искал да изразя своето почитане към някои хора които са ми познати от други форуми и уебсайтове със своите изключителни трудове като gaara. Само го моля за извинение, но не разбрах точно какви точно команди да изпълня и ще го помоля да ми ги напише точно. Благодаря!
Ще поместя и грешката, която дава когато се опитвам да го инсталирам с помощта на envy
Код:
Error! Could not locate nvidia.ko for module nvidia in the DKMS tree.
You must run a dkms build for kernel 2.6.27-7-generic (i686) first.
Done.
« Последна редакция: Nov 06, 2008, 12:48 от Iv4o »
Активен

remotex

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 344
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #9 -: Nov 06, 2008, 13:13 »
1. Картата е поддържана но от по-старите драйвери т.е. 71 а не 96.
nVidia имат поддръжка на няколко стари линии :
 nvidia-kernel-legacy-71xx
 nvidia-kernel-legacy-96xx
и една официална
nvidia-kernel-100.xx
2. Пробва ли с експорт 4.1 или там какъвто компилатор иска:
Код
GeSHi (Bash):
 1. export CC="gcc-4.1" ; sh NVIDIA..*
  - естествено първо трябва да е инсталиран 4.1 или ако е много специфичен : 4.1.1
3. Лично  аз предпочитам с module-assistant
Код
GeSHi (Bash):
 1. m-a update
 2. m-a prepare
 3. m-a a-i nvidia-kernel-legacy-96xx
  - 96хх - понеже съм с GF4, а за изх. код : отскоро се появи в тестинг (ползвам Дебиан), но преди това си го свалях "на ръка" от експерименталния дял
Активен

Ивайло ГЕОРГИЕВ

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 52
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #10 -: Nov 06, 2008, 15:05 »
На новата Intrepid Ibex версия на дистрибуцията няма legacy драйвери, пробвал съм и с 71.xx драйвери - не става, не става и с export CC="gcc-4.1". ???
Активен

Gaara

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 631
 • Distribution: Debian
 • Window Manager: E17
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #11 -: Nov 06, 2008, 16:28 »
Какво ти дава:
1. ls -la /usr/bin/gcc
2. gcc -v
3. dpkg --get-selections | grep gcc
4. grep EE /var/log/nvidia-installer.log
Активен

Last night, Darth Vader came down from planet Vulcan and told me that if you don't install Debian, he'd melt your brain.

Ивайло ГЕОРГИЕВ

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 52
  • Профил
Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu
« Отговор #12 -: Nov 06, 2008, 18:12 »
Не! Благодаря за помощта, но аз собственоръчно се справих с проблема. За съжаление няма вярно мнение по въпроса. Какъв е проблема подробно е описано тук http://nxadm.wordpress.com/2008/10/31/bug-ubuntu-810-and-older-nvidia-video-cards/ . Или с две думи Ubuntu 8.10 идва с нов Xorg, който за сега не поддържа драйвърите на Nvidia за по-стари карти. Докато оправят проблема, спокойно и безпроблемно мога да бъдат свалени и инсталирани Beta драверите на Nvidia от тук http://www.nvnews.net/vbulletin/forumdisplay.php?s=cb28fc2412e825555b047d8be9150374&f=14 . И все благодаря, че се опитахте да помогнете! Благодаря! [_]3
Активен