Покажи Публикации - dilyan
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 13
1  Хардуер за Линукс / Десктопи / странен (хардуерен) проблем с памет -: Jun 17, 2024, 22:59
Привет,
изчерпвам се от troubleshooting опции, за това питам за акъл.
Dell Precision 5810. Сменен проецсор, сменена памет, сменен диск. Debian 12, нова инсталация. Всичко е up-to-date - BIOS, пакети и т.н.

От време на време, в dmesg и в # journalctl -f се появява следното:


Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC sbridge MC0: HANDLING MCE MEMORY ERROR
Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC sbridge MC0: CPU 0: Machine Check Event: 0 Bank 13: 8c00004a000800c0
Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC sbridge MC0: TSC 1859b6d484e3
Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC sbridge MC0: ADDR 1605ad6000
Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC sbridge MC0: MISC 90000008000948c
Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC sbridge MC0: PROCESSOR 0:406f1 TIME 1718651596 SOCKET 0 APIC 0
Jun 17 22:13:16 debian kernel: EDAC MC1: 1 CE memory scrubbing error on CPU_SrcID#0_Ha#1_Chan#0_DIMM#0 (channel:0 page:0x1605ad6 offset:0x0 grain:32 syndrome:0x0 -  area:DRAM err_code:0008:00c0 socket:0 ha:1 channel_mask:1 rank:255 )
---
[10074.494184] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[10074.494192] EDAC sbridge MC0: HANDLING MCE MEMORY ERROR
[10074.494195] EDAC sbridge MC0: CPU 0: Machine Check Event: 0 Bank 13: 8c00004a000800c0
[10074.494200] EDAC sbridge MC0: TSC 1859b6d484e3
[10074.494202] EDAC sbridge MC0: ADDR 1605ad6000
[10074.494204] EDAC sbridge MC0: MISC 90000008000948c
[10074.494206] EDAC sbridge MC0: PROCESSOR 0:406f1 TIME 1718651596 SOCKET 0 APIC 0
[10074.494225] EDAC MC1: 1 CE memory scrubbing error on CPU_SrcID#0_Ha#1_Chan#0_DIMM#0 (channel:0 page:0x1605ad6 offset:0x0 grain:32 syndrome:0x0 -  area:DRAM err_code:0008:00c0 socket:0 ha:1 channel_mask:1 rank:255 )

после следват и дъмпове:

Jun 17 22:35:43 debian kernel: ------------[ cut here ]------------
Jun 17 22:35:43 debian kernel: WARNING: CPU: 4 PID: 8050 at drivers/iommu/dma-iommu.c:1041 iommu_dma_unmap_page+0x79/0x90
Jun 17 22:35:43 debian kernel: Modules linked in: ccm rfcomm snd_seq_dummy snd_hrtimer snd_seq snd_seq_device qrtr cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep binfmt_misc squashfs intel_rapl_msr intel_rapl_common intel_uncore_frequency intel_uncore_frequency_common sb_edac x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp btusb btrtl kvm_intel btbcm btintel btmtk kvm bluetooth irqbypass rtl8188ee rtl_pci snd_hda_codec_realtek rtlwifi ghash_clmulni_intel sha256_ssse3 sha1_ssse3 snd_hda_codec_generic mac80211 snd_hda_codec_hdmi ledtrig_audio aesni_intel snd_hda_intel crypto_simd libarc4 cryptd jitterentropy_rng snd_intel_dspcfg snd_intel_sdw_acpi sha512_ssse3 rapl sha512_generic cfg80211 snd_hda_codec ctr snd_hda_core intel_cstate snd_hwdep mei_wdt drbg snd_pcm dell_smm_hwmon ansi_cprng iTCO_wdt snd_timer intel_pmc_bxt dell_smbios mei_me iTCO_vendor_support ecdh_generic snd dcdbas mei intel_wmi_thunderbolt dell_wmi_descriptor wmi_bmof pcspkr rfkill ecc soundcore watchdog intel_uncore joydev sg evdev msr
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  parport_pc ppdev lp parport dm_mod fuse loop efi_pstore configfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic hid_generic usbhid hid nouveau sd_mod t10_pi sr_mod cdrom crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif crct10dif_generic video i2c_algo_bit drm_display_helper cec rc_core ahci drm_ttm_helper libahci ttm libata drm_kms_helper xhci_pci ehci_pci xhci_hcd ehci_hcd mxm_wmi drm scsi_mod crct10dif_pclmul usbcore crct10dif_common crc32_pclmul e1000e crc32c_intel i2c_i801 lpc_ich i2c_smbus scsi_common usb_common wmi button
Jun 17 22:35:43 debian kernel: CPU: 4 PID: 8050 Comm: kworker/u48:1 Not tainted 6.1.0-18-amd64 #1  Debian 6.1.76-1
Jun 17 22:35:43 debian kernel: Hardware name: Dell Inc. Precision Tower 5810/0K240Y, BIOS A34 10/19/2020
Jun 17 22:35:43 debian kernel: Workqueue: phy0 ieee80211_iface_work [mac80211]
Jun 17 22:35:43 debian kernel: RIP: 0010:iommu_dma_unmap_page+0x79/0x90
Jun 17 22:35:43 debian kernel: Code: 2b 48 3b 28 72 26 48 3b 68 08 73 20 4d 89 f8 44 89 f1 4c 89 ea 48 89 ee 48 89 df 5b 5d 41 5c 41 5d 41 5e 41 5f e9 a7 b9 a6 ff <0f> 0b 5b 5d 41 5c 41 5d 41 5e 41 5f c3 cc cc cc cc 66 0f 1f 44 00
Jun 17 22:35:43 debian kernel: RSP: 0018:ffffb41f6108f938 EFLAGS: 00010046
Jun 17 22:35:43 debian kernel: RAX: 0000000000000000 RBX: ffff8fb4c29150d0 RCX: 0000000000000012
Jun 17 22:35:43 debian kernel: RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000000 RDI: 0000000000000003
Jun 17 22:35:43 debian kernel: RBP: ffffb41f6108fa10 R08: 0000000000000002 R09: 0000000000000000
Jun 17 22:35:43 debian kernel: R10: 00000000ffffffa0 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000000000
Jun 17 22:35:43 debian kernel: R13: 0000000000000300 R14: 0000000000000001 R15: 0000000000000000
Jun 17 22:35:43 debian kernel: FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff8fd36f900000(0000) knlGS:0000000000000000
Jun 17 22:35:43 debian kernel: CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Jun 17 22:35:43 debian kernel: CR2: 00007f5f0802a048 CR3: 0000000109424002 CR4: 00000000003706e0
Jun 17 22:35:43 debian kernel: DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
Jun 17 22:35:43 debian kernel: DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400
Jun 17 22:35:43 debian kernel: Call Trace:
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  <TASK>
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? __warn+0x7d/0xc0
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? iommu_dma_unmap_page+0x79/0x90
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? report_bug+0xe2/0x150
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? handle_bug+0x41/0x70
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? exc_invalid_op+0x13/0x60
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? asm_exc_invalid_op+0x16/0x20
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? iommu_dma_unmap_page+0x79/0x90
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? iommu_dma_unmap_page+0x2e/0x90
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  rtl88ee_set_hw_reg+0x12fe/0x16f0 [rtl8188ee]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? rtl88ee_set_check_bssid+0xb6/0x120 [rtl8188ee]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  rtl_op_bss_info_changed+0x1c8/0x8a0 [rtlwifi]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? ieee80211_recalc_chanctx_min_def+0x14/0x60 [mac80211]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ieee80211_bss_info_change_notify+0xcf/0x2a0 [mac80211]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ieee80211_rx_mgmt_assoc_resp.cold+0x1946/0x198d [mac80211]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ieee80211_sta_rx_queued_mgmt+0x2d6/0x820 [mac80211]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? psi_group_change+0x145/0x360
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ieee80211_iface_work+0x325/0x440 [mac80211]
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  process_one_work+0x1c7/0x380
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  worker_thread+0x4d/0x380
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? rescuer_thread+0x3a0/0x3a0
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  kthread+0xda/0x100
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ? kthread_complete_and_exit+0x20/0x20
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  ret_from_fork+0x22/0x30
Jun 17 22:35:43 debian kernel:  </TASK>
Jun 17 22:35:43 debian kernel: ---[ end trace 0000000000000000 ]---
----
# uname -a
Linux debian 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.76-1 (2024-02-01) x86_64 GNU/Linux
----
На пръв поглед проблем с паметта, която (евентуално) прави проблем с wifi картата.
Обаче:
# ras-mc-ctl --errors
No Memory errors.

No PCIe AER errors.

No Extlog errors.

No MCE errors.
----

# ras-mc-ctl --error-count
Label                            CE   UE
CPU_SrcID#0_Ha#0_Chan#1_DIMM#0   0   0
CPU_SrcID#0_Ha#1_Chan#1_DIMM#0   0   0
CPU_SrcID#0_Ha#0_Chan#0_DIMM#0   0   0
CPU_SrcID#0_Ha#1_Chan#0_DIMM#0   0   0

-----
Тестовете от BIOS-a на Dell не показват грешки (последна версия е BIOS-a).
memtest86+ не показва грешки.
---
За да стане по-интересно, имам стари плочки памет 4х 4G, 2133 Mhz - като ги сложа грешки няма.
Като сложа 4х 32G, 2400 Mhz - започват проблемите. Сменям плочките като позиция, няма промяна. Вадя  плочки една по една - с 1х 32 работи добре, с 2х  32 работи добре, с 3х 32 работи добре, с 4х дава грешките по-горе.
Официално системата поддържа 256 G РАМ на 2400 Mhz.

някакви идеи как да хвана проблема от къде идва?

Едната ми теория е, че има проблем с 4-тия слот на паметта на 2400 Mhz ... но нямам доказателства.

четох за проблем с edac модулите - https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000177028/edac-errors-in-messages-log-in-redhat-enterprise-linux-rhel-and-poweredge като ги blacklist-на в

# cat edac_blacklist.conf
blacklist i5000_edac
blacklist igen6_edac
blacklist i7core_edac
blacklist pnd2_edac
blacklist i82975x_edac
blacklist skx_edac
blacklist ie31200_edac
blacklist sb_edac
blacklist i5400_edac
blacklist e752x_edac
blacklist i10nm_edac
blacklist edac_mce_amd
blacklist i5100_edac
blacklist i3200_edac
blacklist i7300_edac
blacklist i3000_edac
blacklist x38_edac
blacklist amd64_edac
 е една идея по-добре с грешките, но без тези модули не работи ras-mc-ctl .....
--
Какво съм пробвал (освен описаното до тук):
- преинсталирах Debian-a
- смених PCI слота на wifi картата
- сменях позиции на плочките памет
- сложих FreeBSD - пак има проблеми в dmesg, даже забива
- махнах wifi картата и карах на кабел - няма дъмповете свързани с wifi-a. Също (ми се струва), че грепките на паметта са по-малко.

Какво не съм пробвал:
- да сваля процесора да видя дали няма огънати пинове които да накъсяват.

по някаква странна причина ubuntu 24.04 не зарежда от USB (дори и 8 GB флашка, защото доказано не зарежда 16G). От същата флашка зарежда debian (в BIOS-a e на legacy).
компа го имам от месец, не се изкл проблем с дъното, с чипсета).

Няма проблем с прегряването:
# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +43.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 0:        +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 1:        +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 2:        +38.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 3:        +38.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 4:        +40.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 5:        +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 8:        +38.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 9:        +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 10:       +40.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 11:       +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 12:       +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
Core 13:       +39.0°C  (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)

nouveau-pci-0300
Adapter: PCI adapter
GPU core:      1.01 V  (min =  +0.60 V, max =  +1.20 V)
fan1:        1530 RPM
temp1:        +47.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                       (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                       (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)

dell_smm-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Processor Fan: 1056 RPM  (min =    0 RPM, max = 4520 RPM)
Other Fan:        0 RPM
Other Fan:     1001 RPM  (min =    0 RPM, max = 5000 RPM)
CPU:            +43.0°C 
SODIMM:         +26.0°C 
SODIMM:         +42.0°C 
SODIMM:         +40.0°C 

---
Всяка идея за локализиране на проблема е донре дошла :)
2  Трудова борса / Търсене / SysDev Linux + Python, AWS Dublin -: Apr 15, 2019, 18:41
Здравейте,
Офиса на Amazon Web Services в Дъблин търсим SysDev, подробности тука ->

https://www.amazon.jobs/en/jobs/830406/systems-development-engineer

подобни позиции има в няколко екипа в Дъблин, Сидни и Сиатъл.
поздрави, Дилян
3  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Re: Xfce 4.10 в jessie -: May 17, 2013, 17:32
Не мога да се сдържа от коментар.
С уговорката, че съм дебиан фен и потребител, и че не искам да стартирам флейм ..

OpenBSD със няма и 80 девелопера го имат в стабилната версия xfce 4.10 ....а в current им беше работещо преди 3-4 месеца.

А дебиан, с не-знам-си-колко-стотин девелопера зад гърба си, а още не е в sid.

По някой път се чудя как малко на брой хора, произвеждат/портват повече, и по-качествен софтуер. За това им се кефя на *BSD-тата, един файтон хора, но къртят (първи в доста отношения) мивките ....
4  Сигурност / Системна Сигурност / Re: Устройство със относително добра сигурност -: May 08, 2013, 09:57
Относно Blackberry устройствата:
- до сега няма официално обявен експлойт, вирус, и т.н. за тях, което не означава, че няма :).
- де-факто са стандарт при корпорации където сигурността е критична. Има телекоми в европа където може да си достъпиш пощата само чрез ББ (пример Дойче Телеком, 100 % от банките в Лондонското Сити);
- Почти цялата администрация в Канада, Англия, а до скоро и в САЩ бяха само на ББ. От миналата година и iPhone-а е удобрен. Под удобрение се разбира от съответните министерства на отбрани, вътрешни работи, и т.н.
- AES 256 е стандартното криптиране
- доста са консервативни при предлагане на приложения в стора от 3-ти страни ... и за това имат толкова малко приложения :)
- от OS v5 насам може да се задават правила и привилегии на всяко отделно приложение, какво може и какво не-може да прави .... бих казал дори "дразнещо подробно"
- когато ББ поддържаха VPN, сертификати и криптирания .... iOS ги нямаше, Android-а е бил само в книгите, а Уин ОС се учеха да правят мобилен интерфейс.
- RIM са едни от пионерите в мобилния пренос на данни. Заедно с Ериксон де-факто създават GPRS-a в зорите на мобилните ком.

И сега, да не си помислите, че всичко е перфектно:
- изцяло Джава базиран :) ... ако има дупка в Джавата, я има и в ББ.
- бутиков OS / телефон, с нищо не блестящ като хардуер и възможности, но много прилично дърщажи се батерии.
- слаб апликейшън стор .. почти всичко е платено ... ssh клиента е 10 $ и е само един!
- таблета им е доста слабичък като хардуер, особено издиша на мултимедията
- иска Windows Exchange ако ще си правите само от-до решение за корпоративен достъп
- скъпо ляга.

Защо му забраниха на Обама ББ?

Схемата работи така:
RIM инсталират във всеки мобилен оператор техен сървер, който прави криптирането, доставянето на услуги и т.н. Това се интегрира доста надълбоко в структурата на мобилния оператор. До там, че ББ телефон БЕЗ сим карта си получава пощата :) (ако сте си платили ББ пакета разбира се).
Та наличието на такъв сървер, управляван от RIM в комуникациите на президента Обама не им се понрави, и му се скараха да не го ползва.
5  Сигурност / Системна Сигурност / Re: Устройство със относително добра сигурност -: May 07, 2013, 15:43
Blackberry, с пълно криптиране - на памет, на диск и т.н.

Само не слагайте защита при 10 грешни PIN-a да прави wipe ако имате малки деца :). Че после е драматично с възстановяването ........
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Въпрос относно рутер и DD-WRT -: Mar 05, 2013, 16:24
Аз имам същия рутер - оказва се едно от най-добрите попадения за OpenWRT.

2 сет-топ бокса на мегалан (във VLAN), 1 НАС, 1 мултимедиен плеър, 2 лаптопа и 2 мобилни телефона закачени на него не му се опъват. Все пак е с 400 MHz процесор и 8 РАМ.

Отделно може и една камара неща да му пуснеш като OpenVPN например и за 2 връзки е чук. Ако му дойде много на зор започва да грее :), така го познавам, че е на лимита.

Та моя съвет е да му сложиш OpenWRT, да си пипнеш iptables правилата за да си филтрираш флууда и да не го мислиш.

И да, наистина повечето ISP-та отказват да филтрират. Мегалан са един от тях.
7  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: Малко помощ за pf.conf -: Feb 19, 2013, 09:49
На картинката си написал, че вътрешния ти интерфейс е rtk0, а в конф файла си писал re1 :)

Увери се кой ти е интерфейса, пробвай ако наистина е rtk0:

nat on fxp0 from rtk0:network to any -> (fxp0)
8  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Re: Филтриране по MAC чрез iptables (грешка) -: Jan 23, 2013, 12:17
Малко офтопик, но такива действия от другата страна, не са ли по наказателния? Няма ли кой да ги лови такива? Но нали сме свикнали с всичко сами да се оправяме.

:) най-много можеш да репортнеш abuse  на адреса който би ти показал who.is за IP-to ... и до там. Няма на кой да се оплачеш, още повече, че повечето "лоши" са от Китай, Тайван, Индия и от сорта.

Аз съм си правил експеримент, да репортвам скрипт кидис, на доставчика им - холандски, румънски, американски, английски, френски провайдери - никой не си мръдна пръста!

Така че - оправяме се сами.
9  Сигурност / Системна Сигурност / Re: къде съм сбъркал при следните iptables правила? -: Dec 29, 2012, 20:48
да, вярно е, че са написали доста вериги, но нали аз правя правила в INPUT веригата, която е "първична"? къде да ги сложа че винаги да минават пакетите, ако не в инпут?

не мога да си позволя да сваля файъруола, че има доста нат правила (авто генерирани от опенврт), ще спууфна доставчика, а не мога да ги пресъздам ръчно всичките правила.
10  Сигурност / Системна Сигурност / Re: къде съм сбъркал при следните iptables правила? -: Dec 27, 2012, 14:35
ами аз порта 22 съм го указал с реда

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j SSH_CHECK

когато го вкарвам в SSH_CHECK таблицата .... както и да е, ще го пробвам, не разбирам много от iptables.
11  Сигурност / Системна Сигурност / къде съм сбъркал при следните iptables правила? -: Dec 26, 2012, 09:56
Привет,
моля за съвет, къде съм сбъркал при следните iptables правила, с тривиалната цел да режат повече от 3 опита за ssh автентификации:

# Create SSH attack chains
iptables -N SSH_CHECK
# Capture SSH connections
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j SSH_CHECK
# Define SSH_CHECK chain
iptables -A SSH_CHECK -m recent --set --name SSH
iptables -A SSH_CHECK -m recent --update --seconds 60 --hitcount 4 --rttl --name SSH -j REJECT

логовете показват, че правилата не работя, опити има през 3 секунди:

Dec 25 01:05:25 freenas sshd[49332]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 52436 ssh2
Dec 25 01:05:27 freenas sshd[49334]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 52711 ssh2
Dec 25 01:05:30 freenas sshd[49336]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 53024 ssh2
Dec 25 01:05:33 freenas sshd[49338]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 53330 ssh2
Dec 25 01:05:36 freenas sshd[49340]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 53571 ssh2
Dec 25 01:05:39 freenas sshd[49342]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 53843 ssh2
Dec 25 01:05:41 freenas sshd[49344]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 54083 ssh2
Dec 25 01:05:44 freenas sshd[49346]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 54358 ssh2
Dec 25 01:05:47 freenas sshd[49348]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 54666 ssh2
Dec 25 01:05:50 freenas sshd[49350]: Failed password for root from 111.74.134.216 port 54953 ssh2

Каква е тая мода да си сменят атакуващия порта при всеки опит?

ползвам openwrt на рутера на входа на мрежата ми, там модула recent се инсталира допълнително, освен нещо да не работи? Пускането на правилата не дава грешка; логове не съм пускал. че рутера е с малко памет и няма място :(
12  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Re: Електронен подпис - от кои? -: Dec 11, 2012, 10:07
+1 за Банксервиз и техния б-траст.

картата на Каризматикс + четец ACR38T вървят със ситемния драйвер на debian и ubuntu без проблем. Даже успях да го подкарам и с Хром браузера, освен с Файърфокс.

За форума и съпорта също мога да кажа само добри думи.
13  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: LAN карта с 2 порта под Линукс -: Nov 21, 2012, 10:33
Интелските са от 300 лв нагоре :), а твойте са и гигабитски ....

евтинджос търся, за домашма употреба, криза е :)
14  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / LAN карта с 2 порта под Линукс -: Nov 21, 2012, 09:57
Привет, някой да е попадал на евтина LAN карта с 2 (и повече порта) която да работи приятно под Линукс?

за предпочитане PCI, PCI-E.
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Дъмп на Oracle схема -: Mar 14, 2012, 15:51
exp user/pass@instance full=y file=file_name log=x.log

би трябвало да свърши работа.
Страници: [1] 2 3 ... 13