от Антон Зиновиев(5-08-2005)

Заявка за обсъждане: 1
5 август 2005     Български клавиатурни подредби за компютър

Статут на този документ

  Този документ определя компютърен стандарт и изисква обсъждане и
  препоръки за подобрения.  Разпространението му е неограничено.

  Той е публикуван в новинарската група microsoft.public.bg.developer,
  като новина на сайта linux-bg.org, както и препратен по електронната
  поща на заинтересовани лица. След събирането на мнения и препоръки
  при нужда ще бъде публикувана втора версия.

Бележка за авторските права

  © Антон Зиновиев (2005).  Всички права са запазени.

Съдържание

  §1.  Въведение
  §2.  Анализ
    2а.  Подредба БДС
    2б.  Фонетична подредба
  §3.  Описание на клавиатурните подредби
    3а.  Осъвременена подредба БДС
    3б.  Осъвременена фонетична подредба
  §4.  Неподдържани символи
  §5.  X Window
  §6.  Относно сигурността
  §7.  Отпратки
  §8.  Адрес на авторите
  §9.  Сътрудници
  §10. Пълно описание на авторските права

§1. Въведение

  Този документ описва две български клавиатурни подредби, които
  трябва да заменят традиционните БДС и фонетична клавиатурни
  подредби.  При разработката им са преследвани следните цели:

     1. Да се осигури поддръжката на необходими знаци като буквата
        „и с ударение“, знакът за евро, българските кавички, а при
        фонетичната подредба още и знаците за номер и параграф.

     2. Новите клавиатурни подредби трябва да бъдат удобни за хората,
        които вече са свикнали с някоя от двете традиционни
        български клавиатурни подредби (БДС и фонетична).

     3. Да се направи така, че клавиатурата да генерира колкото се
        може повече полезни символи.

§2. Анализ

  2а. Подредба БДС

     Стриктната подредба според БДС 5237-78 притежава следния резерв
     от осем символа, които не са особено полезни в режим „кирилица“:

     \|

        Стандартът БДС 5237-78 не определя какви символи трябва да
        генерира в режим „кирилица“ клавишът с тези символи.  При
        MS Windows този клавиш традиционно генерира символите лява и
        дясна кръгла скоба, но на повечето български клавиатури
        скобите са изрисувани на клавиша `~.

     IV

        Според стандарта БДС 5237-78 в горен регистър два от
        клавишите генерират римските цифри за 1 и 5 (т.е. I и V).
        Този стандарт е предназначен за използване на пишещи машини и
        предвижда главната кирилска буква Х да се използва и като
        римска цифра за 10.  При използването на компютри обаче е
        нежелателно римските числа да се изписват смесено от латински
        (I и V) и кирилски (Х) букви, още повече, че стандартът
        Unicode включва специални символи за римските цифри.

     ыэЭ

        Руските букви днес се използват рядко и не е нужно да
        присъстват на всяка българска клавиатура.

     _

        При използването на пишеща машина този символ се използва за
        подчертаване на текст.  При компютрите обаче той не може да
        се използва по такъв начин.


     Вземайки предвид така наличните свободни позиции, буквата „и с
     ударение“ бе поставена върху клавиша за буквата „Э“ (е обратно),
     кавичките (отваряща и затваряща) бяха поставени върху клавиша
     \|, а знакът за евро - вместо римската цифра V.

     При това положение остават свободни следните ненужни символи: _,
     I и ы.  Върху тях бяха поставени съответно знаците за дълго
     тире, градус и апостроф.

  2б. Фонетична подредба

     Традиционната фонетична подредба притежава следния резерв от
     девет символа, които не са особено полезни в режим „кирилица“:

        @#$^&*_<>

     Единствено знаците за долар ($) и амперсанд (&) биха могли
     понякога да се използват и в режим „кирилица“, но и без тях при
     нужда потребителят винаги има възможност да превключи временно
     клавиатурата в режим „латиница“.

     Тъй като нито един от тези символи не се набира без Shift, то за
     удобство буквата „и с ударение“ бе поставена на клавиша
     апостроф/двойни кавички.  Този клавиш бе избран, изхождайки от
     следните съображения: апострофът се използва извънредно рядко в
     режим „кирилица“, така че отсъствието му на очакваното място
     няма да доведе до неудобства, а отсъствието на двойните кавички
     на очакваното място се компенсира от наличието на правилни
     български кавички („ и “) и ще поощри използването на последните.

     Апострофът бе преместен на мястото на ^, а двойните кавички - на
     мястото на @.

     Правилните кавички „ и “ бяха поставени на мястото на < и >, тъй
     като това са единствените свободни символи подсказващи двустранност.

     Знакът за евро (€) бе поставен на мястото на знака за долар, а
     българският знак за номер (№) - на мястото на американския (#).
     Знакът за параграф (§) бе поставен вместо амперсанд (&) поради
     сходството между облика на § и &.

     При това положение на клавиатурата остават свободни следните
     ненужни символи: * и _.  Върху тях бяха поставени съответно
     знаците за градус и дълго тире.

     Стремежът при точното разположение на новите символи е бил да се
     осигури максималната възможна прилика между новия и стария
     символ (паричен знак „долар“ - паричен знак „евро“, знак за
     номер № - знак за номер #, § - &, градус - *, дълго тире - _).

§3. Описание на клавиатурните подредби

  Дадените по-долу таблици описват съответствието между стандартната
  латинска QWERTY клавиатурна подредба и предложените осъвременени
  БДС и фонетична клавиатурни подредби.  Посредством „(!!!)“ са
  отбелязани клавишите, при които има разлики между традиционната и
  тук предлаганата клавиатурна подредба.

  И при двете осъвременени клавиатурни подредби клавишът .Del от
  цифровия блок в дясната част на клавиатурата трябва да генерира
  десетична запетая, а не точка.

  3а. Осъвременена подредба БДС

     `~ => ()
     1! => 1!
     2@ => 2?
     3# => 3+
     4$ => 4"
     5% => 5%
     6^ => 6=
     7& => 7:
     8* => 8/
     9( => 9–   (!!!) дълго тире (en dash) вместо знак за подчертаване
     0) => 0№
     -_ => -°   (!!!) знак за градус вместо римска цифра I
     =+ => .€   (!!!) знак за евро вместо римска цифра V
     qQ => ,'   (!!!) апостроф вместо „ы“
     wW => уУ
     eE => еЕ
     rR => иИ
     tT => шШ
     yY => щЩ
     uU => кК
     iI => сС
     oO => дД
     pP => зЗ
     [{ => цЦ
     ]} => ;§
     aA => ьЬ
     sS => яЯ
     dD => аА
     fF => оО
     gG => жЖ
     hH => гГ
     jJ => тТ
     kK => нН
     lL => вВ
     ;: => мМ
     '" => чЧ
     \| => „“   (!!!) български кавички
     zZ => юЮ
     xX => йЙ
     cC => ъЪ
     vV => ѝЍ   (!!!) и с ударение вместо Э
     bB => фФ
     nN => хХ
     mM => пП
     ,< => рР
     .> => лЛ
     /? => бБ

  3б. Осъвременена фонетична подредба

     `~ => чЧ
     1! => 1!
     2@ => 2"   (!!!) традиционни двойни кавички вместо „маймунско а“
     3# => 3№   (!!!) български знак за номер вместо американски
     4$ => 4€   (!!!) евро вместо долар
     5% => 5%
     6^ => 6'   (!!!) апостроф вместо диакритичен знак за сложно ударение
     7& => 7§   (!!!) знак за параграф вместо амперсанд
     8* => 8°   (!!!) знак за градус вместо звездичка
     9( => 9(
     0) => 0)
     -_ => -–   (!!!) дълго тире (en dash) вместо знак за подчертаване
     =+ => =+
     qQ => яЯ
     wW => вВ
     eE => еЕ
     rR => рР
     tT => тТ
     yY => ъЪ
     uU => уУ
     iI => иИ
     oO => оО
     pP => пП
     [{ => шШ
     ]} => щЩ
     aA => аА
     sS => сС
     dD => дД
     fF => фФ
     gG => гГ
     hH => хХ
     jJ => йЙ
     kK => кК
     lL => лЛ
     ;: => ;:
     '" => ѝЍ   (!!!) и с ударение вместо апостроф и традиционни кавички
     \| => юЮ
     zZ => зЗ
     xX => ьЬ
     cC => цЦ
     vV => жЖ
     bB => бБ
     nN => нН
     mM => мМ
     ,< => ,„   (!!!) отваряща кавичка вместо знак за по-малко
     .> => .“   (!!!) затваряща кавичка вместо знак за по-голямо
     /? => /?
     
§4. Неподдържани символи

  След така направените промени осъвременените български БДС и
  фонетична клавиатурни подредби поддържат еднакъв набор от символи.
  Следните полезни символи не се поддържат: свързващ интервал (non
  break space), многоточие (…), френски кавички (« и »), авторски
  права (©), регистрирана търговска марка (®), нерегистрирана
  търговска марка (™), неравно (≠) и др.

  За въвеждането на неподдържани символи, могат да се използват
  т.н. „комбиниращи поредици от клавиши (compose key sequences)“.
  Например в графичната среда X Window поредицата Compose-o-c
  генерира знакът за авторски права (©).  Много от специализираните
  програми за текстообработка (например MS Office и OpenOffice.org),
  поддържат своя собствена система за комбиниращи поредици,
  независима от средата, в която работят.

§5. X Window

  При старата версия на българските клавиатурни подредби в средата
  X Window, бяха дефинирани и т.н. български „enhanced“ клавиатурни
  подредби.  При тях всеки клавиш можеше да се използва за
  генерирането на 5 различни символа — два в режим латиница, два в
  режим кирилица и още един допълнителен „полиграфически“ от
  т.н. „трето ниво“.  Впоследствие монголската клавиатурна подредба
  за X Window зае без изменение символите от „трето ниво“ на
  българските „enhanced“ клавиатурни подредби.

  В новата версия на българските клавиатурни подредби за X Window е
  по-добре да не се използва трето ниво, тъй като:

     1. за по-рядко използваните символи е по-лесно да се запомни
        тяхната Compose-поредица, отколкото точният клавиш от
        клавиатурата, с който се генерира рядко използваният символ;

     2. посредством Compose-поредици могат да се генерират много
        повече символи, отколкото са наличните клавиши;

     3. клавишът Compose е полезен и в режим „латиница“, докато
        клавишът за избор на „третото ниво“ би бил полезен само в
        режим „кирилица".

  Старите традиционни клавиатурни подредби ще продължат да се
  поддържат, така че потребителите, които държат на тях, ще могат да
  ги използват.

§6. Относно сигурността

  При въвеждането на пароли потребителят обикновено не вижда знаците,
  които въвежда.  В случай, че в паролите е допустимо използването на
  кирилски букви, съществува опасността клавиатурната подредба да не
  е тази, която потребителят очаква (напр. БДС вместо фонетична или
  латиница вместо БДС), и идентификацията да пропадне.

  В случай, че в паролите не се позволява използването на кирилски
  букви, а само само латински букви и други ASCII знаци, софтуерът
  трябва по възможност автоматично да превключи клавиатурата в режим
  „латиница“.  Състоянието на клавиатурата (БДС/фонетична/латиница)
  би трябвало да се изобразява по някакъв начин на видеомонитора или
  посредством диодните лампички на клавиатурата.

  Вж. също точка 2 от §1.

§7. Отпратки

  [1]  БДС 5237-78 „Ред на клавишите в клавиатурата на пишещите и
       счетоводните машини“.

§8. Адрес на авторите

  Антон Зиновиев
  Катедра по математическа логика и приложенията ѝ
  Факултет по математика и информатика
  бул. „Джеймс Баучър“ №5
  София 1164

  Телефон:  089 9104129
  Факс:     02 628177
  Ел. поща: anton@lml.bas.bg

§9. Сътрудници

  Огнян Кулев обърна внимание, че в българската полиграфия като дълго
  тире е по-добре да се използва символът en dash, а не em dash.

§10. Пълно описание на авторските права

  © Антон Кирилов Зиновиев (2005).  Всички права са запазени.

  Този документ може да бъде копиран, разпространяван и публикуван в
  оригинален или изменен вид без каквито и да е ограничения при
  условие, че горната бележка за авторските права, както и настоящият
  абзац, бъдат включени във всички такива копия или производни
  работи.  При разпространяване на изменена версия непременно трябва
  да бъде посочена препратка към оригиналната версия на този документ
  или пък оригиналната и изменената версия да се разпространяват
  заедно.

  Дадените по-горе права са без ограничения за време и място.

  Този документ и информацията, съдържана в него, се предлагат такива
  каквито са.  НОСИТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ОТКАЗВАТ ДА НОСЯТ
  КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕ САМО) ОТГОВОРНОСТТА,
  ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО
  НАКЪРНЯВАНЕ НА НЕЧИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ, ЗА ЦЕННОСТ
  ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
<< Панасоник открива линукс център | Будка за печене на дискове със свободен софт. >>