Датa: [5-06-2020]
Автор: Росен Александров
Подържа се от: Евгени Симеонов

#!/bin/bash
#Автор: Росен Александров
#jabber - roko@jabber.calculate-linux.org
#e-mail - sandikata@yandex.ru
#irc - irc.freenode.net/ROKO__
#Превод на Български: Евгений Симеонов
#e-mail - simeonov.evgeny@yandex.ru
#Лиценз: Эта программа защищена лицензией GPLv3!

# Променливи
XDIALOG=`find /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin /usr/local/bin /usr/local/sbin -name Xdialog`
if [ -z "$XDIALOG" ]
then
 DIALOG="dialog"
else
 DIALOG="Xdialog"
fi

# Администратор
if [ `id -u` -ne 0 ]
then
$DIALOG --title "Грешка!" --msgbox "Трябва да влезете като Администратор!" 0 0
exit 1
fi

# DDFLASH 0.1
$DIALOG --title "DDFLASH 0.1" --yesno "Здравейте.\n
Това е тестова версия!\n
Използвайте на свой риск!\n
Ние не поемаме отговорност при загубени данни!\n
Автор: Росен Александров\n
Готови ли сте да продължите?" 0 0

otwet=$?
if [ $otwet -ne 0 ]
then notify-send -t 10000 "Не се съгласихте да продължите.Програмата се затваря!"
exit 0
fi

$DIALOG --title "DDFLASH 0.1" --msgbox "Моля отключете всички USB устройства!" 0 0
dmesg -c 1> /dev/null
$DIALOG --title "DDFLASH 0.1" --msgbox "Поставете USB устройството което ще ползвате, това ще отнеме известно време." 0 0
sleep 10
USB=`dmesg | grep removable | cut -d '[' -f 3 | cut -d ']' -f 1`
DEVICE=`for var in $USB; do echo "/dev/$var"; done`
set $DEVICE
usb=`$DIALOG --title "Изберете устройство." --radiolist "DDFLASH 0.1" 0 0 0 \
  :$1 "" off \
  :$2 "" off \
  :$3 "" off \
  :$4 "" off \
  :$5 "" off \
  :$6 "Тук да не се избира!" off 3>&1 1>&2 2>&3 | cut -c2-11`
[ -z "$usb" ] ;

# Образ
iso=`$DIALOG --title "DDFLASH 0.1 Изберете образ (ISO)" --fselect "/" 40 100 3>&1 1>&2 2>&3`
[ -z "$iso" ] ;

# Продължете
$DIALOG --title "DDFLASH 0.1" --clear \
  --yesno "Сигурни ли сте че искате да продължите?" 0 0 3

value=$?
#usb=$?
#iso=$?

echo "$usb"
echo "$iso"

case $value in
0) $DIALOG --no-buttons --infobox "Копиране ... Моля, почакайте ..." 0 0 ;
  umount "$usb" ; dd if="$iso" of="$usb"
;;

1) notify-send -t 10000 "Прекъсване на действието." ;
  exit 0
;;

255) notify-send -t 10000 "Действието прекратено." ;
  exit 0
;;

esac
$DIALOG --title "DDFLASH 0.1" --msgbox "Копирането е завършено, или прекратено." 0 0
exit 0

Промени: https://github.com/sandikata/ROKO__/commit/fe40d1fc0e36320b478824fb90e99c959e98ee8f

сваляне: ftp://calculate.linuxmaniac.net/pub/downloads/calculate-usb-creator.xz

Лиценз: AFPL

<<tsdecrypt( вер. 7.0) | tsdecrypt( вер. 6.0)>>