от Димитър Василев - FreeJak(3-07-2003)

рейтинг (5)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

   Увод


   Това са моите бележки относно печат на кирилица под LPRNG и настройката на
български език в LyX. Замисълът ми е да обменим идеи за това как може да стане и по-добре.
Доста често съм виждал питания и лично съм питал как се настройва LPRNG,
а отговорите не ме устройваха.Затова седнах, помислих и направих.


   Необходими програми


   LPRNG, apsfilter от www.apsfilter.org, html2ps от www.tdb.uu.se/~jan/html2ps.html,
enscript и каквито се сетите други филтри, Ghostscript, LaTeX, TeTeX, Perl, OpenOffice. Може да пропускам нещо, но разработчиците на вашия Linux/*BSD не. Базовите инсталации предлагат всичко необходимо за елементарен печат.
   Проблемът се заключава в следното: Поради "доминиращото" влияние на стратегическия партньор на сегашното ни правителство на пазара за програмно обезпечение и неговото безразличие към световните стандарти, в България е наложено масово кодирането cp-1251. Повечето филтри, разпространими или съвместими с LPRNG подържат кирилица в UTF-8, KOI-8*.Откъдето следва въпроса:
"Как, да го вземат мътните, ще печатам?"


  Решение


  Печати всичко без HTML - не успях да се преборя с html2ps и Open Office да рендва HTML ( поради стар хардуер, но малки HTML яде за закуска).
Предполагам имате подръжка на принтера си в ядрото, без значение дали е вързан към USB, паралелен или друг порт. Въпросното печатащо устройство е вързано към него, работи и е захранвано с ток по време на процедурите за настройка. Влезте
във вашата система като root и инсталирайте apsfilter от ports/изходен код.
Отидете в неговата директория - /usr/(local)/share/apsfilter.
Там има скрипт SETUP, който като бъде изпълнен, започва да ви пита за вашите настройки, желаната разделителна способност и т.н. След инсталирането и тестването на принтера, направете архив на следните файлове: /etc/printcap,
/etc/apsfilter/apsfilterrc, /etc/a2ps-site.cfg,/etc/a2ps.cfg,
/etc/enscript.cfg, /etc/lpd.*.
     Сменете правата на LPRNG да приема само от печат само от localhost и управление от root. Моят /etc/lpd.conf: 'force_localhost' 1 или on. Моят /etc/lpd.perms:

ACCEPT SERVICE=C SERVER REMOTEUSER=root
ACCEPT SERVICE=C LPC=lpd,status,printcap
REJECT SERVICE=C
ACCEPT SERVICE=M SAMEHOST SAMEUSER
ACCEPT SERVICE=M SERVER REMOTEUSER=root
REJECT SERVICE=M
DEFAULT ACCEPT
REJECT SERVICE=X, NOTREMOTEHOST=localhost,127.0.0.1 и т.н NOT REMOTEUSER=root,freejak

Повече подробности - man lpd

/etc/apsfilter/apsfilterc:

##############################################################################
# $ApsCVS: src/apsfilter/template/apsfilterrc.in,v 1.42.2.8 2002/11/09 16:54:28 andreas Exp $
#
# Sample apsfilter template file for apsfilter 7.2.5
#
# This file is for customizing apsfilter's behaviour
# Enables you to configures some aspects of apsfilter to fit your own needs.
#
#
# Possible locations for configuration files:
#
# a) global configuration for all printers: $CONF_DIR/apsfilterrc
# b) printer specific: $CONF_DIR/$QUEUE/apsfilterrc
# c) printer specific, supplied by user: $CONF_DIR/$QUEUE/apsfilterrc.$USER
# d) printer specific, controlled by user: ~$USER/.apsfilter/apsfilterrc.$QUEUE
#    (admin must set USE_USER_CODE for this to be used)
##############################################################################

#=============================================================================
# apsfilter specific configuration
#=============================================================================

# include special paths you need
# default: PATH="/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/bin:/bin"
#
PATH="/opt/bin:/usr/openwin/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/bin:/bin"

# change this if your awk chokes on our programs and/or command line options
# default: AWK=awk
#
AWK=/usr/bin/gawk

# who is to be notified in case of a failure
# default: NOTIFY=root
#
NOTIFY=root

# directory for temporary file creation
# default: TMPDIR=/tmp
#
TMPDIR=/tmp

###
### WARNING !
###
### This setting allows users to provide configuration in a shell script;
### do _not_ set this if the input filter runs under a privileged user.
###
### To be on the safe side, you can also create user-specific config files
### $CONF_DIR/$QUEUE/apsfilterrc.$USER
### which contain settings that have been inspected by the administrator.
###
# default: USE_USER_CODE=""
#
#USE_USER_CODE=set


#=============================================================================
# printer independent configuration
#=============================================================================

# search path for embedded images used by dvips; this path will be extended
# by "$HOME:/tmp:/var/tmp" (where $HOME is the home directory of the user)
# default: TEXINPUTS=""
#
#TEXINPUTS=/usr/accounts/andreas/pictures:/usr/share/dvips/pictures

# set this of your MakeTeXPK tool works correctly
# default: HAVE_MAKETEXPK=""
#
HAVE_MAKETEXPK=""

# dvips option for setting the resolution
# default: DVIPS_RES_DorP=-D
#
DVIPS_RES_DorP=-P

# ghostscript environment variables
# defaults:
#  GS_FONTPATH="/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1:/var/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
#  GS_LIB="$GS_FONTPATH"
#
GS_FONTPATH=/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1
GS_LIB=/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1

# set this if your (remote) print jobs are erroneously sent in "raw" mode
# default: IGNORE_LPD_RAW=""
#
#IGNORE_LPD_RAW=set


#============================================================================
# printer dependent configuration
# (these should go into the printer specific apsfilterrc)
#============================================================================

# media type; one of plain, coated, glossy, premium, trans
# default: MEDIA="plain"
#
MEDIA=plain

# whether to print uni- or bi-directional
# default: SWEEP=bi
#
SWEEP=bi

# custom DVI-to-PrinterLanguage filter (stdin->stdout)
# default: PRINT_DVI="" -> will use dvips
#
#PRINT_DVI='/usr/local/bin/my_super_filter -X -Y -Z -'

# escape sequences to be sent before/after a "raw" print job
# defaults:
#  RAW_PROLOGUE=""
#  RAW_EPILOGUE=""
#
#RAW_PROLOGUE='\033&k2G\033(s2Q\033&k5W\033&l0L\033&a7L\033(s12H'
#RAW_EPILOGUE='\014'

# escape sequences to be sent before/after text output via "recode"
# (in addition to the RAW_PROLOGUE and RAW_EPILOGUE stuff)
# defaults:
#  RECODE_PROLOGUE=""
#  RECODE_EPILOGUE=""
#
# these are examples for the LaserJet/DeskJet/PaintJet family
#RECODE_PROLOGUE='\033E\033&k2G\033(0N'
#RECODE_EPILOGUE='\033E'
# these are examples for the newer Stylus models (probably 740 and later)
#RECODE_PROLOGUE='\000\000\000\033\001@EJL 1284.4\012@EJL     \012\033@\033@'
#RECODE_EPILOGUE='\033@'

# codes (printf-style) to create a single blank page
# default: BLANK_PAGE='\012\014'
#
#BLANK_PAGE='\033@'

# ghostscript options; will be altered by quality/color/... settings
# default: GS_FEATURES=""
#
#GS_FEATURES='-dBitsPerPixel=32 -dMicroweave -sDithering=fscmyk'

# printer initialisation (used by gs)
# default: PS_INIT=""
#
#PS_INIT=stcolor.ps

# printer cleanup (used by gs)
# default: PS_EXIT=""
#
#PS_EXIT=showpage.ps

# options for the POST_FILTER (called after gs processing)
# default: POST_FILTER_OPTS=""
#
#POST_FILTER_OPTS='-f /etc/my_pnm2ppa.conf'

# printer is a duplex capable printer
# default: HARDWARE_DUPLEX=""
#
#HARDWARE_DUPLEX=set

# disable duplex printing; only needed if HARDWARE_DUPLEX is empty _and_ if
# apsfilter doesn't run on the local host
# default: DISABLE_DUPLEX=""
#
#DISABLE_DUPLEX=set

# set these if even/odd pages should be reversed for fake duplex mode,
# and control whether the odd pages should be printed first
# defaults:
#  DUPLEX_REVERSE_EVEN=""
#  DUPLEX_REVERSE_ODD=""
#  DUPLEX_ODD_FIRST=""
#
#DUPLEX_REVERSE_EVEN=set
#DUPLEX_REVERSE_ODD=set
#DUPLEX_ODD_FIRST=set

# papertray selection
# default: PAPERTRAY=""
#> class options: tray0, ..., tray9
#
#PAPERTRAY=1

# maximum number of copies printed via "lpr -C copies=42" or "lpr -Zcopies=42";
# this is independent of the "-#" and "-K" switches to lpr
# default: MAXCOPIES=10
#
#MAXCOPIES=1

# printer is capable of printing multiple copies
# default: HARDWARE_COPIES=""
#
#HARDWARE_COPIES=set

# copies should be done at the remote server (if possible);
# currently for NetWare and lpd servers
# default: REMOTE_COPIES=set
#
#unset REMOTE_COPIES


#============================================================================
# visual appearance of the printout
#============================================================================

# filter for ASCII files; one of a2ps, mpage, enscript, recode
# default: ASCII_FILTER=a2ps
#> class options: a2ps, mpage, enscript, recode
#
#ASCII_FILTER=recode

# override a2ps default options
# defaults:
#  A2PS_BASIC="--delegate=no -X iso1"
#  A2PS_PAPERSIZE="$PAPERSIZE" (case-corrected)
#
#don't format troff documents, by Joerg Wunsch <joerg@apsfilter.org>
#A2PS_BASIC='-Eplain'
#A2PS_PAPERSIZE=Letter
#A2PS_PAPERSIZE=A4stylus

# override the complete a2ps commandline
# default: A2PS_OPTS=""
#
#A2PS_OPTS='-X iso1 -m --borders=yes --prologue=color --highlight-level=heavy'

# override mpage default options
# defaults:
#  MPAGE_BASIC="-CISO-Latin.1 -f"
#  MPAGE_PAPERSIZE="$PAPERSIZE" (case-corrected)
#
#MPAGE_BASIC='-CISO-Latin.2 -f'
#MPAGE_PAPERSIZE=Letter
#MPAGE_PAPERSIZE=A4

# override the complete mpage commandline
# default: MPAGE_OPTS=""
#
#MPAGE_OPTS='-CISO-Latin.2 -a -e -r'

# override enscript default options
# defaults:
#  ENSCRIPT_BASIC="-X 88591"
#  ENSCRIPT_PAPERSIZE="$PAPERSIZE" (case-corrected)
#
ENSCRIPT_BASIC='-X 88595 -C 88592'
#ENSCRIPT_PAPERSIZE=Letter
ENSCRIPT_PAPERSIZE=A4

# override the complete enscript commandline
# default: ENSCRIPT_OPTS=""
#
#ENSCRIPT_OPTS='-X 88592 -r --ps-level=1'

# set level of pretty-printing (0=none, 1=normal, 2=heavy)
# the text-to-PostScript converter must support this
# default: PRETTY_PRINTING=1
#> class options: pretty=0, pretty=1, pretty=2
#
PRETTY_PRINTING=1

# print headers and borders for ASCII files
# defaults:
#  ASCII_HEADER=""
#  ASCII_BORDER=""
#> class options: header, noheader, border, noborder
#
#ASCII_HEADER=set
#ASCII_BORDER=set

# multiple pages per sheet (can be 1,2,4,8)
# default: PS_NUP=1
#> class options: 1pps, 2pps, 4pps, 8pps
#
#PS_NUP=2
#
# same setting, but for ASCII files only
# default: ASCII_PPS="$PS_NUP"
#
#ASCII_PPS=2

# force paper orientation
# default: LANDSCAPE=""
#> class options: landscape, portrait
#
#LANDSCAPE=set
#
# same setting, but for ASCII files only
# default: ASCII_LANDSCAPE="$LANDSCAPE"
#
#ASCII_LANDSCAPE=set

# override htmldoc options
# default: HTMLDOC_OPTS="--webpage"
#
HTMLDOC_OPTS='--book --charset 8859-5 --no-title'

# override html2ps options
# default: HTML2PS_OPTS="-e ISO-8859-1 -u -H"
#
HTML2PS_OPTS='-e ISO-8859-5 -u -H'

# override recode options
# default: RECODE_OPTS="latin1..ibmpc"
#
#RECODE_OPTS='latin1..cp437'

# use pstools to alter the PostScript printout
# defaults:
#  PS_BOOK=""
#  PS_UTILS=""
#> class options: book
#
#PS_BOOK=set
#PS_UTILS='psselect -r'

# duplex printing (will be "faked" if printer can't handle this by itself)
# default: DUPLEX=""
#> class options: duplex, simplex
#
#DUPLEX=set

# binding edge; must be long or short
# default: BINDING=long
#> class options: shortbind, longbind
#
#BINDING=short

/etc/a2ps.cfg:

# a2ps.cfg                                           -*- Makefile -*-
#
# System configuration file for a2ps.
# Copyright (c) 1988-1993 Miguel Santana
# Copyright (c) 1995-2000 Akim Demaille, Miguel Santana
#

#
# This file is part of a2ps.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
# the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
# Boston, MA 02111-1307, USA.
#

#
# This file defines everything a2ps needs to know about
# -- your system (access to the printers)
#    It is strongly suggested that you check these parameters
#    are adapted to your system.
# -- customizable features
#
# It is related to the whole system, i.e., it is not the file
# the users should modify themselves for their own preferences.
# ~/.a2ps/a2psrc is the user's own configuration file, which
# is read after this file.
#


#################################################################
# 1) Definition of some media #
# (Must be defined before --medium) #
#################################################################
# Medium: name, width height [llx lly urx ury]
Medium: A3    842    1190
Medium: A4    595     842
Medium: A5    420     595
Medium: B4    729    1032
Medium: B5    516     729
Medium: Letter    612     792
Medium: Legal    612    1008
Medium: Tabloid    792    1224
Medium: Ledger   1224     792
Medium: Statement   396    612
Medium: Executive   540     720
Medium: Folio    612     936
Medium: Quarto    610     780
Medium: 10x14    720    1008

# Desk Jet users: bigger margins
Medium: A4dj 595 842 24 50 571 818
Medium: Letterdj 612 792 24 40 588 768#################################################################
# 2) Path to the a2ps resource #
#################################################################
# Default path where a2ps dropped its library files.
LibraryPath: /usr/share/a2ps/sheets:/usr/share/a2ps/ps:/usr/share/a2ps/encoding:/usr/share/a2ps/afm:/usr/share/ogonkify/afm:/usr/share/a2ps/ppd:/usr/share/a2ps/fonts:/usr/share/ogonkify/fonts:/usr/share/a2ps

# It may be useful to extend it so that a2ps can see some
# TeX or X11 resources: it likes AFM files and PF[AB] files.
#AppendLibraryPath: foo


#################################################################
# 3) Default settings #
#################################################################
# Two virtual pages per sheet
Options: -2

# Set automatic pretty-printing on (set to "plain" for off)
Options: --pretty-print

# By default, single sided printing.
Options: -s1

# Name of the document is the list of files
# (Don't put too many of them: it breaks some PS interpreters)
Options: --title='#10!f|$n|, |'

# Header is the client of the job
Options: --header=%a

# Title of the page is the (short) name of the current file
# or the first tagged text if there is
Options: --center-title=#?1|$t1|$n|

# Left part of the title is the mod. date of the file
# or empty is there is a tag2
Options: --left-title='#?2||$e $T|'

# Right part of the title is the page number
# or tag2 if there is
Options: --right-title='#?2|$t2|$Q|'

# If in landscape, print date on the left hand side
# If portrait, then print date on recto, and sheet # on verso
Options: --left-footer=#?l!%E!#?v|%E|%s./%s#|!

# Center footer is the list of files on this sheet if landscape
Options: --footer='#?l|#!s-$f-, -||'

# If in landscape, print date on the right hand side
# If portrait, then print date on verso, and sheet # on recto
Options: --right-footer=#?l!%s./%s#!#?v|%s./%s#|%E|!

# We want the %%Page comments to be instructive.
# There are two predefined choices: #{pl.short} and #{pl.long}
PageLabelFormat: #{pl.short}

# Report the number of lines which were wrapped.
Variable: cfg.wrapped 1

###############################################################
# 4) Preconfigured Variables                      #
###############################################################
#
# Some variables for the delegations
#

# Calling AcrobatReader for PDF to PostScript.
#Variable: del.acroread \
#   acroread -toPostScript

# Acrobat 4 lets us specify the medium, which is precious sometimes, and
# that we should shrink the document to the size of the medium.
#Variable: del.acroread \
#   acroread -toPostScript -size "#wx#h" -shrink

# Passes the options to psnup.  A problem with psnup is that even if
# no service is requested, the PostScript is altered.  There are such
# problems with dvips.  A symptom is that the figure are spread on
# several pages.  To avoid that, with ``-1'', we use cat instead of
# psnup -1.
# The files (in and out) are to be given if not stdin and stdout.
Variable: del.psnup \
  #?o!cat!psnup -#v #?V||-q| #?j|-d|| #?r||-c| -w#w -h#h!

# Passes to psselect for PS page selection.
Variable: del.psselect \
  #?p!psselect #?V||-q| -p#p!cat!

# Passes to psselect, and then psnup
Variable: del.psselnup #{del.psselect} | #{del.psnup}

# Calls to dvips.  The sequence waits for the file name, and
# produces on stdout.
Variable: del.dvips dvips #?p|-pp#p|| #?V||-q| -T#wpt,#hpt -f

# We use a modified texi2dvi which accepts -b (--batch), -c (--clean),
# and -l (--language).
Variable: del.texi2dvi \
texi2dvi4a2ps -b -c #?V|--verbose|--quiet| 1>&2

# a2ps will be called upon decompressed files.
Variable: del.a2ps\
a2ps #?p|-a#p|| #?V|-v2|-q| -#v -o- --stdin=$N

# convert, part of ImageMagick, is used for many image formats
# If you want the name of the file to be printed along with the picture,
# add `-label $f'
Variable: del.imagick convert -page #wx#h

# TeX MetaFont and MetaPost files.
Variable: del.metafont \
(TEXINPUTS=%d:$$TEXINPUTS && \
mft $f && tex $N.tex '\\end') #?V|1>&2|> /dev/null|

Variable: del.metapost \
(TEXINPUTS=%d:$$TEXINPUTS && \
mft $f && mv $f.tex $N.tex && tex $N.tex '\\end') #?V|1>&2|> /dev/null|

#
# Variables for special printers.
#

# Either GV (prefered) or Ghostview will be used as the "display" printer
# We give -dNOPLATFONTS so that real fonts are used
# (Strange results appear with Ogonkify's fonts for instance).
#Variable: ghostview ghostview -arguments -dNOPLATFONTS
Variable: ghostview gv -antialias -arguments -dNOPLATFONTS

# Used for the `pdf' printer.
# Use as `#{ps2pdf} INPUT OUTPUT'.
# Variable: ps2pdf gs -g"#wx#h" -r72 -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=$N.pdf -c save pop -f #f0
Variable: ps2pdf ps2pdf -g"#wx#h" -r72
#Variable: ps2pdf distill -pairs -pagesize #w #h pts

#
# Some macro for ToC or page label
#

# Useful for the page label format:
# pl.short: just the page intervals
Variable: pl.short #!s|$p-|,|
# pl.long: file name and page intervals
Variable: pl.long #!s|$n $p-|,|

# The default layout for Table of Contents
Variable: toc \\Keyword{Table of Contents}\n\
#-1!f\
|$2# \\keyword{$-.20n} sheets $3s< to $3s> ($2s#) pages \
$3p<-$3p> $4l# lines\n||#################################################################
# 5) Preconfigured delegations                               #
#################################################################
#
# Delegations are ways to hand off the processing of some
# files to other filters.
#
# When delegating, interesting meta sequences are
# $f         -- current filename, i.e. the one to delegate.
#               Note that $f expands exactly to the file, which means
#               that in most cases you need '$f' (with the two quotes)
#               to avoid both (i) problems with space in names, and
#               (ii) other shell active characters, such as $.
#               Yeah, I know, we need something more elaborated in case
#               the file has quotes ' in it
# #f0 to #f9 -- temporary filename you can use.
#               rm is done by a2ps itself.  No need to quote.
#

########## Compressed files
# A compressed file should be decompressed and processed by a2ps
# A consequence is that the decompressed file may be delegated.
Delegation: gzip-a2ps gzip:ps     gzip -cd '$f' | #{del.a2ps}

Delegation: gzip-a2ps compress:ps gzip -cd '$f' | #{del.a2ps}

#Delegation: bzip-a2ps bzip:ps     bzip -cd '$f' | #{del.a2ps}

Delegation: bzip2-a2ps bzip2:ps   bzip2 -cd '$f' | #{del.a2ps}

########## DVI files
# Pass DVI files to dvips.
# * A problem with dvips is that even on failure it dumps its
#   prologue, hence it looks like a success (output is produced). To
#   avoid that, we use an auxiliary files and conditional call to psnup
#   instead of piping.
# * It tries to figure if the doc is landscape (use of seminar for
#   instance) by looking for `landscape' in the first strings of
#   the DVI file.
Delegation: dvips dvi:ps\
  if strings '$f' | sed 10q | fgrep landscape > /dev/null 2>&1; then \
    #{del.dvips} -T#hpt,#wpt '$f' -o #f0 && #?o|cat|#{del.psnup} -r| #f0; \
  else \
    #{del.dvips} '$f' -o #f0 && #{del.psnup} #f0; \
  fi

########## HTML files
# Pass HTML to Netscape, hoping that there is an Netscape running...
# Tricks:
# 1. Netscape can't output on stdout, hence use a tmp file (#f0)
# 2. openfile refuses relative paths, so prepend cwd (%d) when relative
# 3. remote 'openfile' -remote 'saveas' is bad, because it is handled
#    asynchronously, and the output can correspond to a previously
#    loaded page (not that of openfile).  So run Netscape twice.
# 4. It asks the user if s/he wants to replace an existing output file,
#    so rm before.
Delegation: Netscape html:ps    \
 rm -f #f0; \
 if echo '$f' | grep '^/' >/dev/null 2>&1; then \
   ${NETSCAPE:-netscape} -noraise -remote 'openfile($f)'; \
 else \
   ${NETSCAPE:-netscape} -noraise -remote 'openfile(%d/$f)'; \
 fi && \
 ${NETSCAPE:-netscape} -noraise -remote 'saveas(#f0,postscript)' && \
 #{del.psselect} #f0 | #{del.psnup}

########## MetaFont / MetaPost files
Delegation: MetaFont mf:ps \
     #{del.metafont} && #{dvips} $N.dvi | #{psnup}

Delegation: MetaPost mp:ps \
     #{del.metapost} && #{dvips} $N.dvi | #{psnup}

########## PDF files
# Delegated to pdf2ps, GS 5.50
Delegation: pdf2ps pdf:ps \
  pdf2ps '$f' #f0 && #{del.psselect} #f0 | #{del.psnup}
# Delegated to AcrobatReader
#Delegation: Acrobat pdf:ps \
#   #{del.acroread} < '$f' | #{del.psselnup}

########## PostScript files
# Pass the PostScript files to psnup and psselect
Delegation: PsNup ps:ps fixps #?V||-q| '$f' | #{del.psselnup}

########## ROFF files
# Pass the roff files to groff.  Ask grog how groff should be called.
# Use fixps to ensure there is a %%BeginSetup/%%EndSetup section.
Delegation: Groff roff:ps \
 eval `grog -Tps '$f'` | fixps #?V!!-q! | #{del.psselnup}

########## TeX files, supposed to be LaTeX files in fact
# Use texi2dvi for TeX file
Delegation: texi2dvi tex:ps \
 #{del.texi2dvi} -l latex -o #f0 '$f' && #{del.dvips} -f #f0 | #{del.psnup}

########## Texinfo files
# Use texi2dvi for Texinfo file
# In a near future, we might no longer have to specify --expand, but
# currently, it is safer.
Delegation: texi2dvi texinfo:ps \
 #{del.texi2dvi} -e -o #f0 -l texinfo '$f' && #{del.dvips} -f #f0 | #{del.psnup}

######################## Using ImageMagick for images
########## GIF files
Delegation: ImageMagick gif:ps\
       #{del.imagick} 'gif:$f' ps:- | #{del.psselnup}

########## JPEG files
Delegation: ImageMagick jpeg:ps\
       #{del.imagick} 'jpeg:$f' ps:- | #{del.psselnup}

########## PNG files
Delegation: ImageMagick png:ps\
       #{del.imagick} 'png:$f' ps:- | #{del.psselnup}

########## TIFF files
Delegation: ImageMagick tiff:ps\
       #{del.imagick} 'tiff:$f' ps:- | #{del.psselnup}

########## XBM files
Delegation: ImageMagick xbm:ps\
       #{del.imagick} 'xbm:$f' ps:- | #{del.psselnup}

########## XPM files
Delegation: ImageMagick xpm:ps\
       #{del.imagick} 'xpm:$f' ps:- | #{del.psselnup}


#################################################################
# 6) Some interesting UserOptions/Printers #
#################################################################
# Print like an old fashioned ASCII printer
UserOption: lp -1m -Eplain -B --borders=no

# Print mails.  Strip some headers.
UserOption: mail     -gEmail --strip=1
UserOption: longmail -gEmail --strip=1 -2R

# Printing a booklet

# To print a booklet, we must be sure to output Simplex, and 1 up.
# Install the lp hook for booklets.
UserOption: book -1Dlp.hook=#{lp.hook.book} -s1

# This variable defines a hook for `lp'.  The output is piped into
# psbook in order to print a booklet.
Variable: lp.hook.book \
#?o! psbook #?V,,-q, | psnup -2 #?V,,-q, | psset -nt | \
! echo "Cannot be used with more than two pages per sheet." >&2 ; exit 1!# Some special setpagedevice requests
UserOption: manual -SManualFeed:true
# Force a2ps to issue a Simplex request.
UserOption: s1      -SDuplex:false
UserOption: simplex -SDuplex:false

# Nice display, i.e., use colors, and one virtual per page.
UserOption: display -1 --prolog=color -Pdisplay

# It is better not to pipe in ghostview
Printer: display | cat > #f0 && #{ghostview} #f0

# Save into a file named after the input files.
# E.g. a2ps src/foo.c => foo.ps
Printer: file > $N.#.

# Dry run.  Helpful to know the page usage etc.
Printer: void > /dev/null

# Produce PDF.
# It is better not to output in two up, or even worse: in landscape.
Printer: pdf | cat >#f0 && #{ps2pdf} #f0 $N.pdf
UserOption: pdf -1 -P pdf --prologue=color

# We define the DefaultPrinter and the Unknown Printer just in case
# a2ps-site.cfg fails to define them.  Under normal circumstances
# these entries *will* be overridden.

# First, the default printer (option -d, no argument)
DefaultPrinter: | #{lp.default}

# Second, a printer unknown to a2ps (option -P, argument is #o)
UnknownPrinter: | #{lp} #o#################################################################
# 7) Your local settings #
#################################################################
# How to call file(1), and if possible, follow the links
FileCommand: /usr/bin/file -L


# Define a variable to call lp/lpr on the default printer, preceded
# with a hook to post-process PostScript (to call psbook for instance).
# Something like `#{lp.hook} lp  #{lp.options}'
#             or `#{lp.hook} lpr #{lp.options}'.
Variable: lp.default #{lp.hook} lp #{lp.options}


# The same, but when a printer is specified.
# Something like `#{lp.hook} lp  #{lp.options} -d'
#             or `#{lp.hook} lpr #{lp.options} -P'.
Variable: lp #{lp.hook} lp #{lp.options} -d


# To avoid that the next installation of a2ps destroys your
# definitions, local customization would be better done in
# a2ps-site.cfg.

Include: a2ps-site.cfg

/etc/a2ps-site.cfg:

# a2ps-site.cfg                                           -*- Makefile -*-
#
# This file is included from a2ps.cfg
#

# In this file should be defined your specific values you want to keep
# for other installation (future) installation of a2ps.

#################################################################
# 1) System dependent parameters #
#################################################################

# Default encoding
Options: --encoding=iso-8859-5

# Default medium
Options: --medium=A4dj

#################################################################
# 2) Your printers #
#################################################################

# By default, produce Level 1 PostScript.
# Currently it only means to consider only the 13 level 1 standard
# fonts, and not the 35 standard level 2 fonts.
DefaultPPD: level1

# NOTE:
# Because sending a file to a printer is system dependent and because
# this file is meant to be system independent, there are two variables
# defined in a2ps.cfg you should use here.
# - #{lp.default}
#   Its value is typically `lp' or `lpr'.
# - #{lp}
#   Its value is typically `lp -d' or `lpr -P'.  Immediately after
#   #{lp} there should be the name of the printer.
#

### DefaultPrinter
# DefaultPrinter is the printer which is called upon `a2ps -d'.
DefaultPrinter: | #{lp.default}

### UnknownPrinter
# The `UnknownPrinter' is the command used when the user specified
# the name of the printer (a2ps -P <printer-name>), but <printer-name>
# is not specified below as a special case.
# <printer-name> is available here as `#o'.
UnknownPrinter: | #{lp} #o

### Some special printers.
# This section is to fill only if you want to tune your system.
# The entry `UnknownPrinter' is enough to handle any case.

# For instance, I want to specify that arlette is a Level 2 PostScript
# printer.  I specif no command, so the `UnknownPrinter' command will
# be used.
#Printer: arlette level2

# dominique is a level 2 PostScript _without_ Duplex support.
# Here I *want* a special command, not that of the UnknownPrinter.
# We use the shell script psmandup to simulate Duplex.
#Printer: dominique level2 | #?d#psmandup -n|## #{lp} dominique

# This is just to show that any command can be used.  Instead of
# printing, the output is piped in `wc'.
#Printer: wc | wc -l

# You can also save in a file if you wish.
#Printer: netscape >netscape.ps

# This example uses the fact that `$N' expands in the input file name,
# so a2ps foo -P gzip will save the output in foo.ps.gz.
#Printer: gzip | gzip -c > $N.#..gz


/etc/enscript.cfg:

#
# GNU Enscript configuration file.
# Copyright (c) 1995-2000 Markku Rossi.
#
# Author: Markku Rossi <mtr@iki.fi>
#
#
#
# This file is part of GNU enscript.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
# the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
# Boston, MA 02111-1307, USA.
#

# Do we accept PostScript font's composite characters?  As a default,
# this is false because I think this is GhostScript dependant.
AcceptCompositeCharacters: 0

# Lookup path for the AFM files.
AFMPath: /usr/share/enscript/afm:/usr/local/lib/ps:/usr/lib/ps

# Append ^D character to the end of the output.  Some printers like HP
# LaserJet 5 require this but the default is `false'.
AppendCtrlD: 0

# How characters greater than 127 are printed:
#   1 generate clean 7-bit code; print characters greater than 127
# in the backslash-octal notation `\xxx' (default)
#   0 generate 8-bit code
Clean7Bit: 0

# Default input encoding.
DefaultEncoding: iso-8859-5

# Default fancy header.
DefaultFancyHeader: enscript

# Default output media.
DefaultMedia: A4dj

# Where output goes as a default: `printer' or `stdout'
DefaultOutputMethod: printer

# Include following font files to all PostScript outputs.
#
# DownloadFont: FooFont1
# DownloadFont: FooFont2

# The escape character for special escapes.
EscapeChar: 0

# What to do when a formfeed character is encountered from input:
#  column move to the beginning of the next column
#  page move to the beginning of the next page
FormFeedType: column

# Specify whether the PageSize page device option is generated to the
# output.
GeneratePageSize: 1

# The gray level which is used to print highlight bars.
HighlightBarGray: .97

# How high highlight bars are in lines.  The default is 0 so no
# highlight bars are printed.
# HighlightBars: 2

# Library path.  Let's use built-in default.
# LibraryPath:

# How wrapped lines are marked in printout.  Possible values are: `none',
# `plus', `box' and `arrow'.  As a default, we do not mark them.
MarkWrappedLines: none

# Media definitions:
# name width height llx lly urx ury
Media: A3 842 1190 24 24 818 1166
Media: A4 595 842 24 24 571 818
Media: A5 420 595 24 24 396 571
Media: Legal 612 1008 24 24 588 984
Media:  Letter 612 792 38 24 574 768

# HP DeskJet media (DeskJet can't print on the bottom 1/2" of the paper).
Media: A4dj 595 842 24 50 571 818
Media:  Letterdj        612     792     24      40      588     768

# Spooler option to suppress the job header.
NoJobHeaderSwitch: -h

# How non-printable characters are printed: `caret', `octal',
# `questionmark' or `space'.
NonPrintableFormat: octal

# PostScript output's first line.
OutputFirstLine: %!PS-Adobe-3.0

# Default page label format: `short' or `long'.
PageLabelFormat: short

# Enable / disable page prefeed.
PagePrefeed: 0

# The PostScript language level that enscript should use.
PostScriptLevel: 2

# Printer name to spool to.  As a default we want to use system's
# default printer.
Printer: aps1

# The spooler command switch to select the printer queue.  This option
# can also be used to pass other flags to the spooler command but they
# must be given bofore the queue switch.
QueueParam: -P

# Pass following Page Device options to the generated output.
#
# Duplex printing.
# SetPageDevice: Duplex:true

# Printer spooler command name.
Spooler: lpr

# An absolute path to the states program.
StatesBinary: /usr/bin/states

# Create color outputs with States?
StatesColor: 0

# The name of the States configuration file.
StatesConfigFile: /usr/share/enscript/hl/enscript.st

# States' default highlight style.
StatesHighlightStyle: emacs

# Path for the States program.
# StatesPath: /usr/share/enscript/hl

# Pass following statusdict options to the generated output.
#
# Use always paper tray 1.
# StatusDict: setpapertray:1

# Format string for table-of-contents entries.
#
# TOCFormat: $3v $-40N $3% pages $4L lines  $E $C

# As a default, print this underlay text to all document.
# Underlay: mtr's printout

# Underlay text angle.
# UnderlayAngle: 45

# Select underlay font.
UnderlayFont: Times-Roman200

# Select underlay gray.
UnderlayGray: .8

# Underlay text starting position.
# UnderlayPosition: +0-0

# Underlay style: `outline' or `filled'
UnderlayStyle: outline

# EOF

/etc/printcap:

#
# Copyright (c) 1983 Regents of the University of California.
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms are permitted
# provided that this notice is preserved and that due credit is given
# to the University of California at Berkeley. The name of the University
# may not be used to endorse or promote products derived from this
# software without specific prior written permission. This software
# is provided ``as is'' without express or implied warranty.
#
# @(#)etc.printcap 5.2 (Berkeley) 5/5/88
#
# DecWriter over a tty line.
#lp|ap|arpa|ucbarpa|LA-180 DecWriter III:\
# :br#1200:fs#06320:tr=\f:of=/usr/lib/lpf:lf=/usr/adm/lpd-errs:
#lp:lp=/dev/lp0:sd=/usr/spool/lp0:of=/usr/lib/lpf: lf=/usr/adm/lpd-errs
#
# Generic printer:
#DeskJet 670C text
#txt:\
#:lp=/dev/lp0:\
#:if=/usr/local/bin/lpfilter:\
#:sd=/var/spool/lpd:\
#:lf=/var/spool/lpd/log:\
#:af=/var/spool/lpd/acct:\
#:mx#0:\
#:sh:
#
# typical remote printer entry
#ucbvax|vax|vx|ucbvax line printer:\
# :lp=:rm=ucbvax:sd=/usr/spool/vaxlpd:lf=/usr/adm/lpd-errs:
#varian|va|Benson Varian:\
# :lp=/dev/va0:sd=/usr/spool/vad:mx#2000:pl#58:px#2112:py#1700:tr=\f:\
# :of=/usr/lib/vpf:if=/usr/lib/vpf:tf=/usr/lib/rvcat:cf=/usr/lib/vdmp:\
# :gf=/usr/lib/vplotf:df=/usr/local/dvif:\
# :vf=/usr/lib/vpltdmp:lf=/usr/adm/lpd-errs:
#versatec|vp|Versatec plotter:\
# :lp=/dev/vp0:sd=/usr/spool/vpd:sb:sf:mx#0:pw#106:pl#86:px#7040:py#2400:\
# :of=/usr/lib/vpfW:if=/usr/lib/vpsf:tf=/usr/lib/vcat:cf=/usr/lib/vdmp:\
# :gf=/usr/lib/vplotf:vf=/usr/lib/vpltdmp:lf=/usr/adm/lpd-errs:\
# :tr=\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\
#\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\
#\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n:
#
#lp|panasonic:lp=/dev/lp1:sd=/usr/spool/lp/panasonic:lf=/usr/bin/mail:mc#1:\
#             ft=$$c$$p$$r$$f:hl#2:fl#3:ht=$$c$$n$$r$$t:sh:
#
# HP Laser jet plus
#lp|hpj:\
#        :lp=/dev/lp1:\
#        :sd=/usr/spool/lp1:\
#        :mx#0:\
#        :of=/usr/spool/lp1/hpjlp:
#        :lf=/usr/spool/lp1/hp-log:
#
#lp|Generic dot-matrix printer entry:\
#        :lp=/dev/lp1:\
#        :sd=/var/spool/lp1/lp:sh:\
#        :if=/usr/bin/lpf:\
#        :df=/var/spool/lp1/filter.ps:\
#        :tf=/var/spool/lp1/filter.ps:\
#        :af=/var/spool/lp1/lp-acct:\
#        :lf=/var/spool/lp1/lp-err:
# APS1_BEGIN:printer1
# - don't delete start label for apsfilter printer1
# - no other printer defines between BEGIN and END LABEL
aps1|ijs/DESKJET_670;r=600x600;q=high;c=full;p=a4;m=auto:\
   :lp=/dev/lp0:\
   :if=/etc/apsfilter/basedir/bin/apsfilter:\
   :sd=/var/spool/lpd/aps1:\
   :lf=/var/spool/lpd/aps1/log:\
   :af=/var/spool/lpd/aps1/acct:\
   :mx#0:\
   :sh:
# APS1_END - don't delete this
# APS2_BEGIN:printer2
# - don't delete start label for apsfilter printer2
# - no other printer defines between BEGIN and END LABEL
#lp0|cdj670;r=600x600;q=high;c=full;p=a4;m=auto:\
#    :lp=/dev/lp0:\
#    :if=/etc/apsfilter/basedir/bin/apsfilter:\
#    :sd=/var/spool/lpd/lp:\
#    :lf=/var/spool/lpd/lp/log:\
#    :af=/var/spool/lpd/lp/acct:\
#    :mx#0:\
#    :sh:
# APS2_END - don't delete this
# APS3_BEGIN:printer3
# - don't delete start label for apsfilter printer3
# - no other printer defines between BEGIN and END LABEL
#aps2|cdj670;r=600x600;q=high;c=full;p=a4;m=auto:\
#    :lp=/dev/lp0:\
#    :if=/etc/apsfilter/basedir/bin/apsfilter:\
#    :sd=/var/spool/lpd/aps2:\
#    :lf=/var/spool/lpd/aps2/log:\
#    :af=/var/spool/lpd/aps2/acct:\
##    :mx#0:\
#    :sh:
# APS3_END - don't delete this


 Качете си и html2ps. Към нето има sample конфигурация, която
можете да използвате за модел на вашия ~/.html2psrc.
Синтаксът е html2ps -f /path/to/*rcfile -o test.ps ./htmlfile.
Макар да върши работа само за латиница, е чудесен инструмент.
Кирилишки HTML се печати през Open Office с опцията от Print менюто
Print to File. След което lpr -Pprinter -C:high filename.

Кирилица в Lyx.

Моят ~/.lyx/prefercences:


### This file is part of
### ========================================================
###          LyX, The Document Processor
###
###          Copyright 1995 Matthias Ettrich
###          Copyright 1995-2001 The LyX Team.
###
### ========================================================

# This file is written by LyX, if you want to make your own
# modifications you should do them from inside LyX and save


#
# MISC SECTION ######################################
#

# The default papersize to use.
\default_papersize "a4"
\kbmap true
\kbmap_primary "/usr/local/share/lyx/kbd/american.kmap"
\kbmap_secondary "/usr/local/share/lyx/kbd/bg-bds-1251.kmap"

#
# SCREEN & FONTS SECTION ############################
#

\screen_zoom 164
\screen_font_roman "Times"
\screen_font_roman_foundry "Rfx"
\screen_font_sans "Arial"
\screen_font_typewriter "Georgia"
\screen_font_sizes 5.00 7.00 8.00 9.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00

#
# COLOR SECTION ###################################
#

\set_color "cursor" "#000000"
\set_color "background" "#faf0e6"
\set_color "foreground" "#000000"
\set_color "selection" "#add8e6"
\set_color "latex" "#8b0000"
\set_color "preview" "#000000"
\set_color "note" "#ffff00"
\set_color "notebg" "#ffff00"
\set_color "depthbar" "#cd5c5c"
\set_color "language" "#0000ff"
\set_color "command" "#000000"
\set_color "commandbg" "#f0ffff"
\set_color "commandframe" "#000000"
\set_color "special" "#4169e1"
\set_color "graphicsbg" "#faf0e6"
\set_color "math" "#00008b"
\set_color "mathbg" "#faf0e6"
\set_color "mathmacrobg" "#faf0e6"
\set_color "mathframe" "#ff00ff"
\set_color "mathcursor" "#000000"
\set_color "mathline" "#0000ff"
\set_color "captionframe" "#8b0000"
\set_color "collapsable" "#8b0000"
\set_color "collapsableframe" "#cd5c5c"
\set_color "insetbg" "#cccccc"
\set_color "insetframe" "#cd5c5c"
\set_color "error" "#ff0000"
\set_color "eolmarker" "#a52a2a"
\set_color "added_space" "#a52a2a"
\set_color "appendixline" "#a52a2a"
\set_color "topline" "#a52a2a"
\set_color "tabularline" "#000000"
\set_color "tabularonoffline" "#b0c4de"
\set_color "bottomarea" "#666666"
\set_color "pagebreak" "#4169e1"
\set_color "top" "#e5e5e5"
\set_color "bottom" "#999999"
\set_color "left" "#e5e5e5"
\set_color "right" "#999999"
\set_color "buttonbg" "#cccccc"

#
# PRINTER SECTION ###################################
#


#
# EXPORT SECTION ####################################
#


#
# TEX SECTION #######################################
#

\font_encoding "T2B"

#
# FILE SECTION ######################################
#


#
# ASCII EXPORT SECTION ##############################
#


#
# SPELLCHECKER SECTION ##############################
#

\spell_command "aspell"

#
# LANGUAGE SUPPORT SECTION ##########################
#


#
# 2nd MISC SUPPORT SECTION ##########################
#

\default_language bulgarian

#
# FORMATS SECTION ##########################
#


#
# CONVERTERS SECTION ##########################
#

  Прави прости PDF-и, PS и т.н. За висш пилотаж в TeX, ще трябва да
отделите повече време и да пишете с vi/emacs. Справки: zadnik.org и
tetex.org, ако не се лъжа.
 
  Поздрави,
 
  Димитър Василев


<< Как да подкараме DRI с i845' Intel Extreme Graphics | Повече сигурност с pam_limits >>