от segv(17-09-2002)

рейтинг (85)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Съдържание
1. Увод
2. Hello, World script
3. Променливи
4. Вход от потребителя (user input), оператора <<, аритментични операции
5. Условия (if-then-else, elif, case)
6. Цикли (while, until, for, for-in)
7. Пренасочване и канали
8. Структурата trap
9. Масиви
10. Функции
11. Цветове
12. Използвана литература

[--- Увод ---]

   Всички UNIX системи поддържат голям брой програмни езици, позволяващи на потребителите да си
правят свои собсвени програми. Всички дистрибуции имат поддръжка за програмиране за множество
командни интерпретатори, езици от по-високо ниво като Perl и Tcl/TK и GUI програмиране за графични
среди като KDE и GNOME.
   Най-често използваните обвивки (shells) са:

bash - bourne again shell
sh   - shell
csh  - C shell
tcsh - Tenex C shell (C shell без поддръжка на tab-completion)
zsh  - Z shell
ksh  - Korn Shell

   Можете да прочетете повече за всяка от тях в техните manual pages. В този tutorial ще се зани-
маваме с програмиране за bash. Една програма за bash комбинира UNIX командите по даден
начин, за да изпълни определена задача. Програмата за bash представлява текстов файл, съдържащ
команди, които можете да въведете със най-обикновен текстов редактор като pico, vi и др. Този
текстов файл се нарича скрипт за обвивката.

###########################################################

[--- Hello, World script ---]

   Отворете любимия си текстов редактор и въведете

#!/bin/bash
echo "Hello, World"

   за да направите традиционния Hello, World script. Можете да стартирате скрипта като напишете
точка (.) пред името на файла. Ако файлът се казва hello, командата би изглеждала така:

$ . hello
Hello, World
$

   Другият начин е да направите скрипта изпълним:

$ chmod +x hello

   и да го стартирате с:

$ ./hello
Hello, World
$

   По-нататък в tutorial-a ще използваме втория начин.
   Скриптът hello съдържа два реда. Първия ред казва на системата коя програма да ползва, за да
прочете командите във файла, а втория изкарва на екрана Hello, World.
   Можете да въвеждате коментари в скриптовете си чрез знака "#".

#!/bin/bash
# Това е коментар
echo "Hello, World" # Това също

###########################################################

[--- Променливи ---]

   За да присвоите някаква стойност на променлива трябва да използвате оператора за присвояване
(знака за равенство (=)). Въведете името на променливата, знака за равенство и след това стойността й.
Пример:

num=10

   Обърнете внимание, че не трябва да използвате интервали около оператора за присвояване. Ако
сложите интервал след него (num= 10), bash ще се опита да изпълни команда "num=" с аргумент 10.
   Можете да се обърнете към стойността на променлива чрез знака за долар ($). Ето как би изглеждал
скриптът Hello, World ако използваме променливи:

#!/bin/bash

var="Hello, World"
echo $var

   Въпреки че стойностите на променливите могат да бъдат произволни символи, ако включите символи,
които се използват от обвивката, възникват проблеми. Тези символи са: интервал, точка (.), знак за
долар ($), по-голямо (>) и по-малко (<), (|), (&), (*), ({) и (}). Тези знаци могат да се използват
като стойност на променлива ако са поставени в двойни или единични кавички или с обратно наклонени
черти. С двойни кавички можете да използвате всички запазени знаци без знака за долар ($). За да го
включите в стойността на променливата можете да използвате обратно наклонена черта преди него (\$)
или да оградите стойността на променливата с единични кавички. Следващия пример илюстрира всичко
описано до сега.

#!/bin/bash

num1=10
num2=20
msg1="$num1 < $num2 & $num2 > $num1" # Тук ще се покажат всички знаци без знака за долар,
                      # който използваме за да се обърнем към стойността на
                      # променливата.
echo $msg1

msg2="\$100 > \$10" # Тук използваме обратно наклонена черта за да покажем знака за долар
echo $msg2

msg3='Here we can use all of these symbols: ".", ">", "<", "|", "$", etc'
# по този начин всички знаци ще се покажат на екрана, единственият символ, който не може да
# се използва е единична кавичка (')
echo $msg3

# При всички примери по-горе не е нужно стрингът да се слага в променлива.

echo ""\$msg1" is not needed to print '$num1 < $num2 & $num2 > $num1'"

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer1
10 < 20 & 20 > 10
$100 > $10
Here we can use all of these symbols: ".", ">", "<", "|", "$", etc
$msg1 is not needed to print '10 < 20 & 20 > 10'
$

   За да присвоите на някоя променлива резултата от изпълнението на някаква команда, трябва да
оградите командата в обратно наклонени апострофи.

#!/bin/bash

lsvar=`ls ~`
echo $lsvar

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer2
books docs ircd movies source work phun stuff
$

   Ако поставите команда в единични кавички след това можете да използвате името на тази променлива
като друго име на командата.

#!/bin/bash

lssrc='ls ~/source/c'
$lssrc

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer3
me0w.c m00.c
$

   За да използвате резултата от изпълнението на команда в стринг или променлива трябва да заградите
командата в скоби и да поставите знака за долар пред нея ($(ls)).

#!/bin/bash

echo "The date is $(date)"

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer4
The date is пн юни 10 20:36:49 UTC 2002
$

   В bash има и няколко специални променливи, които се използват за аргументите на скрипта за обвивката.

$0       - име на команда
$1 до $9 - аргументите на скрипта
$*       - всички аргументи от командния ред
$@       - всички аргументи от командния ред поотделно
$#       - броят на аргументите от командния ред

   Ще разберете разликата между $* и $@ след като прочетете за контролната структура for-in. Погледнете
долния пример за по-голяма яснота за специалните променливи.

#!/bin/bash

echo "The first argument is $1, the second $2"
echo "All arguments you entered: $*"
echo "There are $# arguments"

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer5 arg1 arg2 arg3 arg4
The first argument is arg1, the second arg2
All arguments you entered: arg1 arg2 arg3 arg4
There are 4 arguments
$

   Ако изпълните друг скрипт от текущо изпълняващият се, текущият скрипт спира изпълненитето си и предава
контрола на другия. След изпълнението му се продължава първия скрипт. При този случай всички променливи,
дефинирани в първия скрипт не могат да се използват във втория. Но ако експортирате променливите от
първия те ще могат да се използват във втория. Това става с командата export.

#!/bin/bash

# Това е първият файл.

var=100
export var
./primer6-a

# EOF


#!/bin/bash

# Вторият файл.

echo "The value of var is $var"

# EOF

   Изпълнението на скрипта (обърнете внимание че вторият файл трябва да е primer6-a, ако използвате друго
име, сменете името на файла в първия скрипт).

$ ./primer6
The value of var is 100
$

   Друг начин за деклариране на променливи е командата declare. Синтаксисът на тази команда е:

declare -тип име-на-променливата

   Типовете променливи са:

-r   - readonly
-i   - integer (цяло число)
-а   - array (масив)
-x   - export

   Пример:

#!/bin/bash

declare -i var # декларираме променлива от тип integer
var=100
echo $var
declare -r var2=123.456 # декларираме readonly променлива
echo $var2
var2=121.343 # опитваме се да променим стойността на var2
echo $var2   # стойността на var2 ще е все още 123.456

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer7
100
123.456
bash: var2: readonly variable
123.456
$

   Повече информация можете да видите в bash manual pages (man bash).

###########################################################

[--- User input, <<, аритметични операции ---]

   За да четете входни данни от вашия script трябва да използвате командата read. В нея няма нищо трудно,
но все пак вижте примера:

#!/bin/bash

echo -n "Enter a string: "
read str
echo "String you entered: $str"

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer8
Enter a string: hello
String you entered: hello
$

   С оператора << можете да предавате данни на някоя команда. След него трябва да поставите свой ограничител,
който представлява някаква дума (пр. EOF) и след данните трябва да поставите същата дума. Пример:

#!/bin/bash

cat << EOF
sth
data
line
EOF

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer9
sth
data
line
$

   Командата let в bash се използва за аритметични операции. С нея можете да сравните две стойности или да
извършвате различни операции като събиране и умножение. Тези операции често се използват за управление на
контролни структури (например цикъла for, за който ще прочетете по-нататък) или за извършване на изчисления.
Синтаксисът на командата е показан по-долу:

$ let value1 operator value2

   Освен този синтаксис можете да използвате двойни скоби.

$ (( value1 operator value2 ))

   Можете да използвате направо операторите за аритметични операции ако и двете променливи са от един и същи
тип (например integer). Пример:

#!/bin/bash

echo -n "Enter the first number: "
read var1
echo -n "Enter the second: "
read var2
declare -i var3

echo ----------
echo "$var1 + $var2 = $(( $var1+$var2 ))" # тук използваме двойни скоби, както виждате трябва да сложим $ пред
            # израза, за да се изчисли
let res=$var1*var2
echo "$var1 * $var2 = $res"
var3=100
var3=$var3+10
echo "$var3" # тъй като тази променлива е декларирана като integer не е нужно да използваме командата let

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer10
Enter the first number: 10
Enter the second: 3
----------
10 + 3 = 13
10 * 3 = 30
110
$

   Можете да използвате всеки от изброените по-долу оператори с командата let.

+ - събиране
- - изваждане
* - умножение
/ - деление
% - остатък при деление
> - по-голямо
< - по-малко
>= - по-голяма или равно
<= - по-малко или равно
== - равно
!= - не е равно
& - логическо И (AND)
| - логическо ИЛИ (OR)
! - логическо НЕ (NOT)

   За аритметични операции и сравняване можете да използвате командата expr, но тук няма да я описвам. За повече
информация вижте нейната документация. За да правите по-точни изчисления използвайте езика bc
(http://www.gnu.org/software/bc/bc.html).

###########################################################

[--- Условия ---]

   В тази част ще се запознаем с контролните структури за условия. Много от тях са подобни на структурите в другите
езици, но въпреки това има някои разлики. Условията често изискват да се изпълни някаква проверка, която сравнява
две стойности. Тази проверка се извършва чрез командата test. Синтаксисът на командата е показан тук:

$ test value1 -option value2
$ test string operator string

   Обърнете внимание, че при сравняване на стрингове се използва оператор, а не опция. Вместо командата test можете
да използвате квадратни скоби ( [ и ] ). Командата test $var -eq 1 може да се запише така:

$ [ $var -eq 1 ]

   Резултатът от командата test се запазва в специалната променлива $?. Ако той е true, то $? е равна на нула, ако е
false то $? е равна на едно. (В променливата $? всъщност се съхранява изходния код на програмата, която е изпълнена.
Ако тя е завършила успешно то той е 0, ако не, той е друго число. При командата test, ако резултатът е true тя спира
с изходен код 0, ако е false с 1) Пример:

#!/bin/bash

var1=10
var2="m000"
[ $var1 -eq 10 ]
echo $?
[ $var2 = "me0w" ]
echo $?

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer11
0
1
$

   Най-често използваните оператори и опции в test:
   
Сравняване за цели числа          Функция
-gt (greater than)                По-голямо от
-lt (less than)                   По-малко от
-ge (greater or equal)            По-голямо или равно
-le (less or equal)               По-малко или равно
-eq (equal)                       Равно
-ne (not equal)                   Неравно
Сравняване на стрингове
-z                                Проверява за празен стринг
=                                 Равни стрингове
!=  Неравни стрингове
Проверки за файлове
-f  Файлът съществува
-s  Файлът не е празен
-r  Файлът може да се чете
-w  Във файлът може да се записва
-x  Файлът може да се изпълнява

   Има много повече опции, но тук няма да ги описвам. Можете да прочетете за тях в test manual pages (man test).

   Условието if проверява изходното състояние на команда. Ако то е нула командите в структурата се изпълняват.
Ако е нещо различно от нула командите в структурата не се изпълняват. Всяка if структура завършва с ключова дума
fi и всяка case структура завършва с esac. Контролните структури за условие:

if команда then Втората командата се изпълнява ако изходното състояние на първата
 команда                               команда е 0.
       fi

if команда then Ако изходното състояние е 0 се изпълнява командата в if, ако е
 команда някакво друго число се изпълнява командата в else.
else
 команда
fi

if команда then elif ви позволява да проверявате няколко ситуации в една if структура.
 команда
elif команда then
 команда
else
 команда
fi

case стринг in case търси съвпадение на стринга с някои от шаблоните, ако няма такова
шаблон) се изпълняват командите по подразбиране (не е задължително да има такива.
 команда;;
*)
 команда по подразбиране;;
esac

       команда && команда                      логическо И (AND)

       команда || команда                      логическо ИЛИ (OR)

       !команда                                логическо НЕ (NOT)

   По-долу са показани примери с горните условия:

#!/bin/bash

echo -n "Enter a string: "
read str1
echo -n "Enter a string: "
read str2
echo -n "Enter a number: "
read num1

if [ $str1 == "m000" ]; then  # ';' се използва за да може then да е на същия ред
  echo "str1 = m000"
elif [ $str1 == "m000" ] && [ $str2 == "m000" ]; then # логическо И, т.е. echo "str1 and str2 = m000" ще се
     # изпълни ако и двете условия са true
          echo "str1 and str2 = m000"
       else
  echo "str1 and str2 != m000"
       fi

if [ -f "/etc/passwd" ]; then # пример с файлове
          cat /etc/passwd
       fi

if [ $num1 -eq 10 ]; then
          echo "num1 = 10"
elif [ $num1 -gt 100 ]; then
  echo "num1 > 100"
else
  echo "?!?"
fi

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer12
Enter a string: m000
Enter a string: m000
Enter a number: 10
str1 = m000
root:x:0:0::/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
adm:x:3:4:adm:/var/log:
nobody:x:99:99:nobody:/:
segv:x:1000:100:,,,:/home/segv:/bin/bash
num1 = 10
$

   Можете да пробвате скрипта като въвеждате други стойности. Един пример за case:

#!/bin/bash

echo -n "Enter an option (l, s or al): "
read opt

case $opt in
l)
  ls -l;;
s)
  ls -s;;
al)
  ls -al;;
*) # ако $opt не съвпада с никоя от горните опции
  ls;;
       esac

Изпълнението на скрипта:

$ ./primer13
Enter an option (l, s or al): l
total 964
drwxr-xr-x   33 segv     users        4096 май 24 19:58 books
drwxr-xr-x    5 segv     users        4096 юни 12 19:35 docs
drwxr-xr-x    7 segv     users        4096 май  6 12:34 ircd
drwxr-xr-x    2 segv     users        4096 май 25 23:22 movies
drwxr-xr-x    7 segv     users        4096 май 17 11:56 phun
drwxr-xr-x   10 segv     users        4096 юни  8 15:54 source
drwxr-xr-x    2 segv     users        4096 юни  1 15:27 stuff
drwxr-xr-x    2 segv     users        4096 юни 15 08:40 work
$

   Това е всичко за условията. Можете да пробвате другите оператори и опции на test сами.

###########################################################

[--- Цикли ---]

   Циклите се използват за повтаряне на команди. Контролните структури за цикли са while, until, for и for-in.
while и until проверяват резултата на някаква команда докато for и for-in обхождат списък от стойности като
присвояват всяка стойност на някаква променлива. Структурите за цикъл са показани по-долу:

while команда do while изпълнява дадена команда докато връщаната стойност от
  команда        първата команда е 0 (true).
done

until команда do until изпълнява дадена команда докато връщаната стойност от
  команда първата команда е 1 (false).
done

for променлива in списък от стойности   На променливата се присвоява последователно всяка от стойностите
do в списъка.
  команда
done

for променлива for е предназначен за обръщане към аргументите на скрипта. На
do променливата се присвоява последователно всеки от аргументите.
  команда
done

   while изпълнява команди докато изходната стойност на първата команда е 0. Края на цикъла се указва с ключовата
дума done.

#!/bin/bash

m00=yes

while [ $m00 == "yes" ]; do
  echo -n "Enter a string: "
  read str1
  echo "You entered: $str1"
  echo -n "Do you want to continue? "
  read m00
done

   Скриптът ще се изпълнява докато въвеждате yes, при всяка друга стойност изпълнението спира защото връщаната
стойност от [ $m00 == "yes" ] ще е 1 (false). Изпълнението на скрипта е показано тук:

$ ./primer14
Enter a string: asd
You entered: asd
Do you want to continue?  yes
Enter a string: asd1234123
You entered: asd1234123
Do you want to continue? no
$
   Един пример с until:

#!/bin/bash

m00=yes

until [ $m00 == "no" ]; do
  echo -n "Enter a string: "
  read str1
  echo "You entered: $str1"
  echo -n "Do you want to continue? "
  read m00
done

   Този скрипт извършва същата функция като предния, само че се изпълнява докато [ $m00 == "no" ] e false.

$ ./primer15
Enter a string: me0w
You entered: me0w
Do you want to continue? yes
Enter a string: zmpf
You entered: zmpf
Do you want to continue? no
$

   for-in се използва за обхождане на списък от стойности като всяка от стойностите се присвоява последователно
на променлива.

#!/bin/bash

for cfile in ~/source/c/*.c # това е същото като for cfile in $( ls ~/source/c/*.c )
do
  echo $cfile
done

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer16
/home/segv/source/c/a.c
/home/segv/source/c/tmp.c
/home/segv/source/c/zmpf.c
$

   for e същото като for-in, но обхожда аргументите на скрипта.

#!/bin/bash

for m00
do
  echo $m00
done

   Тъй като аргументите на скрипта се съхраняват в специалната променлива $@, горният скрипт може да се направи и
с for-in.

#!/bin/bash

for m00 in $@
do
  echo $m00
done

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer17 m00 me0w m33p zmpf lkmnp
m00
me0w
m33p
zmpf
lkmnp
$

   Има още няколко команди, които често се използват в циклите. Това са командите true, false и breaк. Командата
true има много проста функция - изходната й стойност е винаги 0. false е същата, само че нейната изходна
стойност е 1. break се използва за излизане от цикъла.

#!/bin/bash

declare -i var=0

while true; do # тъй като никога не може условието да стане false цикълът е безкраен
  echo -n $var
  var=$var+1
  if [ $var -eq 10 ]; then # ако $var е 10 цикълът се прекратява
     break
  fi
done

echo
echo bye

   Можете да направите същия цикъл ако използвате until и false единствената разлика е в реда:

while true; do

   Трябва да е

until false; do

###########################################################

[--- Пренасочване и канализиране ---]

  Когато изпълнявате команда, тя изпраща данните на стандартния изход (конзолата). Но можете да пренасочите данните и
към файл или примерно към stderr. Също така данните, които въвеждате могат да се вземат от файл. Пренасочването на
изходните данни се извършва с знака > след командата. Пример:

$ echo m000 > file
$ cat file
m000
$

   Ако искате да добавите данни към съществуващ файл използвайте >>, защото > изтрива предишното съдържание на файла.

#!/bin/bash

nums="1 2 3"

for num in $nums
do
  echo $num
done > nums

   Горния скрипт ще пренасочи изходните данни в файла nums.

$ ./nums
$ cat nums
1
2
3
$

   Канализирането е подобно на пренасочването, с тази разлика че изходните данни от една команда се предават като входни
на друга. Най-прост пример за канализиране е архивирането и дезархивирането с tar и gzip.

$ tar cvf - files/ | gzip -9 > files.tar.gz

   или

$ gzip -cd files.tar.gz | tar xvf -

   Един пример с bash скрипт.

#!/bin/bash

names="Ivan Koljo Asen Sasho Misho"

for name in $names
do
  echo $name
done | sort > names

   Скриптът предава изходните данни от echo $name на командата sort и след това изходните данни от нея се пренасочват във
файла names.

$ ./names
$ cat names
Asen
Ivan
Koljo
Misho
Sasho
$

   Както виждате имената са подредени по азбучен ред тъй като изходните данни се предават на командата sort.


###########################################################

[--- Структурата trap ---]

   Друг вид структура е trap. trap изпълнява команда при някакво събитие. Тези събития се наричат сигнали.
Тук е даден синтаксисът на командата trap.

$ trap 'команди' номер-на-сигнала

   Един често използван сигнал е сигналът за прекъсване (когато потребителят натисне CTRL+C).

#!/bin/bash

trap 'echo "Bye"; exit 1' 2

echo "Enter a string: "
read m00
echo "nah"

   Изпълнението на скрипта:

$ ./trap-ex
Enter a string:
^CBye
$
 
   Както виждате след като натиснем CTRL+C се изпълнява echo "Bye" след това exit 1, с което програмата спира
изпълнението си. Списък с различни номера на сигнали е показан тук:

0 Край на програмата      Програмата завършва
2 Терминално прекъсване   CTRL+C
9 kill    kill-ване на програмата, не може да се улови с trap
24  Спиране на програмата с CTRL+Z, не може да се улови

    Можете да видите повече номера на сигнали за kill в kill manual pages.

###########################################################

[--- Масиви ---]

   Масивът може да бъде инициализиран с var[xx]="aa", където xx e някакво число или с командата declare -a променлива.
За да се обърнем към стойността на някой от елементите на масива трябва да го заградим във фигурни скоби ('{' и '}').
Пример:

#!/bin/bash

array[1]=m00
array[34]=me0w
array[40]=123

echo "array[1] = ${array[1]}"
echo "array[34] = ${array[34]}"
echo "array[40] = ${array[40]}"

   Друг начин за присвояване на стойности на елементите от масив е

array=( x y z ... )

   След това х ще бъде array[0] (забележете първият елемент е 0 а не 1), y - array[1], z - array[2] и т.н.

   Един пример, демонстриращ повече възможности на масивите:

#!/bin/bash

declare -a array # декларираме масив с declare

echo -n "Enter some numbers separated by space: "
read -a array # присвояваме въведените числа на елементите на масива (забележете опцията на read '-a')

elements=${#array[@]} # тук присвояваме на променливата elements броя елементи на масива

# ${array[@]} съдържа елементите на масива поотделно. Можете да го използвате за цикъл for-in
# например:
# for i in ${array[@]; do
#    echo $i
# done

# сега ще покажем елементите на масива с цикъл while

i=0

while [ $i -lt $elements ]; do
  echo ${array[$i]}
  let "i = $i + 1"
done

echo "bye"

   Изпълнението на скрипта:

$ ./primer18
Enter some numbers separated by space: 1 13 14 88 19
1
13
14
88
19
bye
$

   Можете да видите много повече за масивите (различни алгоритми за сортиране и др.) в Advanced Bash Scripting
(http://www.tldp.org/LDP/abs/html/arrays.html)

###########################################################

[--- Функции ---]

   Както в повече програмни езици и в bash можете да използвате функции за да групирате няколко команди в една.
Декларирането на функция става така:

име_на_функция { команди }

или
име_на_функция() { команди }

   За да извикате функция просто трябва да въведете нейното име.

#!/bin/bash

func() {
  echo "Hello"
  echo "This is function"
}

info() {
  echo "host uptime: $( uptime )"
  echo "date: $( date )"
}
func
info

echo "That's all folks :)"

  Изпълнението на скрипта:

$ ./primer19
Hello
This is function
host uptime:   1:46pm  up 5 days, 14:39,  1 user,  load average: 0.08, 0.05, 0.04
date: сб юни 15 13:46:23 UTC 2002
That's all folks :)
       $

###########################################################

[--- Цветове ---]

   И последната част от tutorial-a са цветовете в bash. За да изкараме цветен текст ще използваме командата printf.
Цвета се определя с \e[X;XXm, където Х-овете са числа. Списъка с цветовете е показан по-долу:

      Черно       0;30     Тъмно сиво         1;30
      Синьо       0;34     Светло синьо       1;34
      Зелено      0;32     Светло зелено      1;32
      Cyan        0;36     Light Cyan         1;36
      Червено     0;31     Светло червено     1;31
      Лилаво      0;35     Светло лилаво      1;35
      Кафяво      0;33     Жълто              1;33
      Светло сиво 0;37     Бяло               1;37
      Изчиства екрана 2J (thanks zEAL)

   Пример:

#!/bin/bash

printf "\e[2J"
printf "\e[0;34mblue\n" # \n е за нов ред
printf "\e[0;32mgreen\n"
printf "\e[0;37mand back to default color ...\n"

###########################################################

[--- Използвана литература ---]

Linux Programming A Beginner's Guide (Richard Petersen)
BASH Programming HOWTO - http://www.tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html
Advanced Bash-Scripting Guide - http://www.tldp.org/LDP/abs/html/----------------
segv


<< Създаване на по-бързо и устойчиво ядро | wireless със prism2.5 linux драйвери и настройки dlinkDWL520 >>