от Beco(10-11-2004)

Fedora Project

Веднага след излизането на Fedora Core 3 започна и излизането на поддържащи пакети от серията "updates". Те представляват обновени пакети на вече наличните в дистрибуцията и носят в себе си поправки на открити грешки в предишните версии на пакетите.

В момента на огледалото на проекта Fedora в Софийския Университет започна поддръжката на серията updates и за Fedora Core 3 (в момента за i386, а до края на работната седмица ще има пълна поддръжка и за x86_64).

Внимание! От критично значение за сигурността и работоспособността на системата е навременото обновяване на пакетите. Често този факт се пренебрегва и това може да доведе до проблеми, чиито отрицателен ефект трудно може да се оцени.

Какви настройки трябва да направят потребителите, за да използват огледалния сървър за обновяване на пакетите в системата си? Настройките засягат инструмента yum. Той използва директорията /etc/yum.repos.d съдържаща файлове за настройки на хранилищата. Отваря се файла /etc/yum.repos.d/fedora.repo и се довежда до следното съдържание:

[base]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=ftp://fedora.lcpe.uni-sofia.bg/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
enabled=1
gpgcheck=1

Файлът /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo трябва да изглежда така:

[updates-released]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Released Updates
baseurl=ftp://fedora.lcpe.uni-sofia.bg/fedora/linux/core/updates/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1

Доколкото и в двата файла има директивата gpgcheck=1, то това означава, че ще се проверява електронния подпис извършен върху пакетите, които ще бъдат обновявани или инсталирани. За целта трябва да се инсталират OpenPGP сертификатите на проекта Fedora. Това може да стане чрез следния команден ред:

[root@fedora ~]# rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY*

Внимание! Инсталиращият тези сертификати трябва да е напълно убеден в тяхната автентичност!

Сега вече може да се пристъпи към обновяването на пакетите. Това може да стане чрез изпълнение на следния команден ред:

[root@fedora ~]# yum update<< Нови ATI драйвери за Линукс | Линукс дистрибуция за музиканти >>