от RED(4-03-2024)

BGGPT-7B-Instruct-v0.1: LLM модел на български

Създателите на BgGPT публикуваха модела BGGPT-7B-Instruct-v0.1 който е безплатен и свободен за употреба Large Language Model (LLM) на български език. Според самите създатели на модела и тестове за производителност този модел "превъзхожда Llama-7B и Mistral-7B във всички задачи на български език. И често превъзхожда Mixtral-8x7B ( много по-голям модел, подобен по производителност на GPT-3.5)."

Самият модел може да свалите от huggingface.co и да го използвате за вашите нужди. Моделът може да се използва от llama.cpp на Георги Герганов. Моделът се разпространява под Apache 2.0 лиценз.

Подробностите може да прочетете от официалния анонс.

Ново: Чат версията може да пробвате дирекно от вашия браузър от следния адрес: https://chat.bggpt.ai/


<< Излезе KiCAD версия 8.0 | Видео от конференцията FOSDEM 2024 >>