от Nick Angelow(16-12-2016)

OpenNet ни информира за излизането на версия 7.1611 на дистрибуцията Centos, която съдържа в себе си промените, направени в Red Hat 7.3. Номерът 7.1611 на версията на дистрибуцията отговаря на времето на създаване на поредната версия, като по време на създаването и, хранилищата на дистрибуцията са били приведени в синхрон с тези на Red Hat 7.3, което формално ни позволява да разглеждаме Centos 7.1611 като Centos 7.3 в светлината на старата номерация.

В момента са достъпни инсталационни ISO образи за архитектурата x86_64, като в близките дни се очаква появата и на такива за архитектури ARMv7 (armhfp), Aarch64 и i686, както и предварителни версии за PowerPC8 (Little Endian) и PowerPC (Big Endian).

Сред основните промени са следните:

 • В дистрибуцията са включени пакетите python-gssapi, python-netifaces, mod_auth_openidc, pidgin и Qt5;
 • Вече се поддържат процесори Intel Core i3, i5 и i7 от седмо поколение и поддръжка на I2C за шестото поколение на процесорите Intel Core;
 • Възможност за директно изпращане на съобщения за грешки на bugs.centos.org;
 • Пакетите samba, squid, systemd, krb5, gcc-libraries, binutils, gfs-utils, libreoffice, GIMP, SELinux, firewalld, libreswan, tomcat и open-vm-tools са с актуализирани версии;
 • В OpenLDAP е добавена поддръжка на SHA2;
 • В OpenJDK-8, PerlNet:SSLeay и PerlIO::Socket::SSL е добавена поддръжка на криптиране с елиптични криви (ECC);
 • Реализирана е поддръжка на Bluetooth LE;
 • Осигурена е пълна поддръжка на виртуализацията virt-p2v. Във virt-v2v и virt-p2v е добавена поддръжка на новите версии на операционната система Windows;
 • Добавени са многобройни актуализации на драйвери за системите за съхраняване на данни, мрежови карти и графични карти;
 • Добавена е експериментална поддръжка на файловите системи Btrfs, OverlayFS и CephFS, на DNSSEC, kpatch, драйвери за Cisco VIC и usNIC, за вложена виртуализация в KVM и многопоточно компресиране xz в rpm-builds;
 • Обявени са за остарели (obsolete) пакетите nautilus-open-terminal (сменен е с gnome-terminal-nautilus), sslwrap (от python), libnetlink и някои остарели драйвери като 3w-9xxx и 3w-sas;
 • Променено е съдържанието на други 37 пакета, между които са: yum, PackageKit, ntp, httpd, dhcp, firefox, glusterfs, grub2, anaconda;
 • Отстранени са специфични за RHEL пакети, такива като redhat-* и subscription-manager-migration-data.
 • Повече информация за новата версия на дистрибуцията Centos може да се намери там.


  << RHEL 7 получи сертификат за съответствие ... | Линукс ядро 4.9 >>